บินสู่มุมไบและธากา

✈️ บินกับไทยไลอ้อนแอร์สู่มุมไบ ประเทศอินเดีย และ ธากา ประเทศบังกลาเทศ ฟรี! ของว่างพร้อมเครื่องดื่มบนเที่ยว


ช่วงเวลาจอง:

14 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง:

14 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563


ถึง บังกลาเทศCollapse
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ธากา (DAC)
ประเภทการเดินทาง
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด (บาท)
7,150
ถึง อินเดียCollapse
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
มุมไบ (BOM)
ประเภทการเดินทาง
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด (THB)
8,650  • ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารไป-กลับที่รวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว
  • ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
  • โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
  • ผู้โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 750 บาท และส่วนต่างของบัตรโดยสารใบใหม่ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง 4 ชั่วโมง
  • บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และเส้นทางได้
  • ***สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า