ชีพจรลง South

✈️ จะไหว้พระ ดำน้ำ เดินริมทะเล ให้ชีวิตสดชื่น กับ ไทยไลอ้อนแอร์์ พร้อมโหลดสัมภาระได้สูงสุด 20 กิโลกรัม สูงสุด 3 ชิ้น


ช่วงเวลาจอง:

10 กันยายน 2563 - 30 กันยายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง:

10 กันยายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563เส้นทางภายในประเทศ
จาก ดอนเมืองCollapse
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
หาดใหญ่ (HDY)
ประเภทเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
900
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
กระบี่ (KBV)
ประเภทเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
900
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ภูเก็ต (HKT)
ประเภทเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
900
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
นครศรีธรรมราช (NST)
ประเภทเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
900
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ตรัง (TST)
ประเภทเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
900
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
สุราษฎร์ธานี (URT)
ประเภทเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
900

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ชั้นโดยสาร ชั้นประหยัด
ระยะเวลาการจอง 10 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563
ระยะเวลาการเดินทาง 09 กันยายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
การเปลี่ยนแปลง
  • เปลี่ยนวันเดินทาง/เที่ยวบิน : ผู้โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 750 บาท และส่วนต่างของบัตรโดยสารใบใหม่ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง 4 ชั่วโมง
  • เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร/เส้นทาง : ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และเส้นทางได้
การขอคืนเงิน ไม่สามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้ แต่สามารถขอคืนเงินค่าภาษีสนามบินจากสายการบินได้
ส่วนลดสำหรับเด็ก/ทารก
  • เด็กอายุ 2-11 ปี ชำระค่าโดยสารเท่ากับราคาผู้ใหญ่
  • ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ชำระค่าโดยสาร 10% ของราคาบัตรโดยสารสูงสุดของผู้ใหญ่ (นั่งตัก)
ภาษีและค่าธรรมเนียม ราคานี้รวมภาษีสนามบินแล้ว
บริการ (ฟรี)
  • ถือกระเป๋าขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม: ทุกเที่ยวบินของไทยไลอ้อนแอร์
  • สัมภาระที่บรรจุใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม: ทุกเที่ยวบินของไทยไลอ้อนแอร์ (สูงสุด 3 ชิ้น)
หมายเหตุ
  • ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
  • ราคานี้สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินผู้โดยสารสามารถเก็บเครดิตไว้ได้ 365 วันในเส้นทางเดิม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปลี่ยนกี่รอบก็ได้ กี่ครั้งก็ได้ เดินทางวันหยุดก็ได้ หรือเปลี่ยนเส้นทางบินอื่น ไม่จำกัดจำนวน แต่อาจชำระค่าส่วนต่าง (ถ้ามี) อ่านเพิ่มเติม
  • สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า