ชีพจรลง South เที่ยวใต้ได้ทุกวัน

✈️ บินกับไทยไลอ้อนแอร์


ระยะเวลาการจอง:

26 ส.ค. 62 ถึง 23 พ.ย. 62

ระยะเวลาการเดินทาง:

   26 ส.ค. 62 ถึง 31 มี.ค 63

เส้นทางภายในประเทศ
จาก ดอนเมืองCollapse
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
หาดใหญ่ (HDY)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
495
ชั้นประหยัด (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
กระบี่ (KBV)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
495
ชั้นประหยัด (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ภูเก็ต (HKT)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
495
ชั้นประหยัด (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
นครศรีธรรมราช (NST)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
495
ชั้นประหยัด (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ตรัง (TST)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
495
ชั้นประหยัด (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
สุราษฎร์ธานี (URT)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
495
ชั้นประหยัด (บาท)
-


  • ราคาบัตรโดยสารสำหรับออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 - 23 พฤศจิกายน 2562
  • ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563
  • ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารที่รวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว
  • ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
  • โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
  • โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 750 บาท และส่วนต่างของบัตรโดยสารใบใหม่ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง 4 ชั่วโมง
  • บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และเส้นทางได้
  • *** สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***