ข้อตกลงและเงื่อนไข

บ้านข้อตกลงและเงื่อนไข

้อที่ 1 คำนิยาม

1.1ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ มีความหมายดังต่อไปนี้

 • “พวก เรา” “ของพวกเรา” “โดยพวกเรา” “เรา” และ “สายการบิน” หมายถึง บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด หรือ สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ (Thai Lion MentariCo.,Ltd or Thai Lion air)
 • “ลูกค้า”, "ผู้โดยสาร", "ท่าน", "ของท่าน" และ "ตัวท่านเอง" หมายถึงผู้ใช้บริการ ยกเว้นพนักงานบนเครื่อง ที่ถูกขนส่งด้วยเครื่องบินภายใต้ความยินยอมของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์
 • “สัมภาระ” หมายถึง ทรัพย์สินส่วนตัวที่ท่านได้นำไปด้วยระหว่างการเดินทาง โดยให้หมายความรวมถึงสัมภาระที่ได้ลงทะเบียนและ ไม่ได้ลงทะเบียน
 • “ทะเบียน สัมภาระ” หมายถึง เอกสารที่สายการบินออกให้แก่ผู้โดยสารเพื่อ เป็นใบรับสำหรับสัมภาระที่ลง ทะเบียนแล้ว ซึ่งรวมถึงป้ายสัมภาระด้วย
 • “ป้าย สัมภาระ” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินเพื่อการแสดงว่า สัมภาระนั้น เป็นสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
 • “สัมภาระ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว” หมายถึง สัมภาระที่อยู่ในความดูแล ของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ และสายการบินได้ออกป้ายสัมภาระ ให้ ซึ่งรวมถึง “สัมภาระที่ได้ลงทะเบียนแล้ว”
 • “เงื่อนไข ของสัญญา” หมายถึง ข้อความที่ได้ระบุในเอกสารยืนยันรายละเอียด การเดินทาง หรือ อ้างอิงถึง รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการบิน นี้ และประกาศของสายการบิน ณ สถานที่ต่างๆ
 • “เวลา ต่อเครื่อง” หมายถึงเวลาช่วงที่เที่ยวบินเดินทางถึงจุดหมายไป จนถึงเวลาเดินทางออกของเที่ยวบินอีกเที่ยว ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบ (90) นาทีและห่างกันไม่เกินหก (6) ชั่วโมง เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเวลาต่อเครื่องนี้โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
 • “ความ เสียหาย” รวมถึง ความตาย, ความบาดเจ็บของของผู้โดยสาร, ความล่าช้า, ความสูญหาย, ความสูญหายบางส่วนหรือความเสียหายอย่างอื่น ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางหรือการบริการอันเกิด ขึ้นจากการกระทำของสายการบิน
 • “บัตร โดยสารอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินหรือใน นามของสายการบิน ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเพื่อการขึ้นเครื่องบิน
 • “เอกสาร ยืนยันรายละเอียดการเดินทาง” หมายถึง เอกสารที่สายการบินออกให้แก่ผู้โดยสารซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้โดยสาร, ข้อมูลเที่ยวบิน , เงื่อนไขของสัญญาและประกาศ ที่สำหรับยืนยันรายละเอียดการเดินทางที่ไม่ใช่ใช้เป็นบัตรโดยสาร สำหรับการเดินทาง
 • “เส้น ทางการบิน” หมายถึงเที่ยวบินจากท่าอากาศยานของเมืองต้นทางสู่ ท่าอากาศยานของเมืองปลายทาง “ที่นั่ง” หมายถึง ที่นั่งในเครื่องบินของสายการบิน
 • “ค่า ธรรมเนียม” หมายถึง ค่าธรรมเนียมต่างๆที่สายการบินประกาศออกไป ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือทางกระดาษ
 • “บัตร โดยสาร” หมายถึง เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ซึ่งรวมถึงบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยสายการบินหรือใน นามของสายการบิน รวมทั้งเงื่อนไขของสัญญาและประกาศที่ระบุไว้ ด้วย
 • “ข้อ กำหนดและเงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินเหล่านี้
 • “สัมภาระ ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ” หมายถึงสัมภาระใดๆ นอกเหนือจากสัมภาระที่ได้ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งสิ่งของทั้งหมดที่ท่านนำเข้าไปในห้องโดยสารของเครื่องบิน ด้วย
 • “เว็บ ไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.lionairthai.com ที่สายการบินได้จัดทำ ขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารสำรองที่นั่งออนไลน์ และศึกษาข้อมูลของสายการบิน

ข้อที่ 2 การบังคับใช้

2.1 ทั่ว ไป ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้เพื่อการเดินทางทางอากาศรวมทั้งการ เดินทางของผู้โดยสารและสัมภาระภาคพื้นดินที่กระทำการโดยสาย การบินหรือในนามของสายการบิน และเพื่อความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นที่ เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งและการเดินทางทางอากาศ

2.2 หาก เงื่อนไขและข้อบังคับเหล่านี้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่สายการบินได้ระบุไว้ไม่สอดคล้องกันให้ข้อบังคับและเงื่อนไข เหล่านี้มีผลบังคับใช้

2.3 ข้อ บังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกจัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ การตีความและเงื่อนไขให้ยึดถือนัยตามภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

ข้อที่ 3: ช่องทางการสำรองที่นั่ง

3.1 การสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์

การสำรองที่ นั่งผ่านทางเว็บไซต์ต้องทำการสำรองและชำระเงินก่อนกำหนดการ เดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

3.2 การสำรองที่นั่งผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-529-9999

การสำรองที่ นั่งผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ต้องทำการสำรองและ ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตพร้อมทั้งค่าดำเนินการ 107บาทต่อท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 100 บาทต่อท่านสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

3.3 การสำรองที่นั่งผ่านเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสาร

การสำรองที่ นั่งผ่านทางเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารจะต้องทำการจองและชำระ เงินก่อนเคาน์เตอร์เช็คอินในเที่ยวบินนั้นปิดทำการ วิธีการชำระเงินท่านสามารถเลือกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเงิน สด

3.4 การสำรองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ

การสำรองที่ นั่งสำหรับผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไปที่มีความต้องการเดินทาง ไปพร้อมกันในเที่ยวบิน ต้องทำการจองผ่านศูนย์บริการลูกค้าทาง โทรศัพท์ 02-529-9977 และ 02-996-8005 ในวันทำการ การสำรองสำหรับหมู่คณะต้องทำการจองล่วงหน้าก่อนกำหนดเดินทางอย่าง น้อย 10 วันทำการ ท่านสามารถชำระค่าบริการโดยโอนเงินผ่านธนาคาร และทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสำรองล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณา

ข้อที่ 4 บัตรโดยสาร และเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง

3.1 เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ถือเป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นของสัญญาการขนส่งระหว่างผู้โดยสารสายการบิน โดยเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ข้อบังคับ และเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ให้รวมเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาระหว่างผู้โดยสารและสายการบิน

4.1 เอกสาร ยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ถือเป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นของ สัญญาการขนส่งระหว่างผู้โดยสารสายการบิน โดยเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ข้อบังคับ และเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ให้รวมเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของ สัญญาระหว่างผู้โดยสารและสายการบิน

4.2 การ โอนสิทธิในการขนส่งให้เป็นไปตามข้อบังคับและเงื่อนไขการบิน และเงื่อนไขของสัญญาระหว่างผู้โดยสารและสายการบิน

4.3 เอกสาร ยืนยันรายละเอียดการเดินทางจะมีผลใช้ได้เฉพาะผู้โดยสารที่ ชื่อปรากฏในเอกสารรายละเอียดยืนยันการเดินทางของเที่ยวบิน นั้นๆเท่านั้น

4.4 สาย การบินจะให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฏในเอกสารยืนยัน รายละเอียดการเดินทางหรือบัตรโดยสารเท่านั้น โดยท่านต้องแสดงเอกสารประจำตัวของท่าน (บัตรประจำตัวประชาชน สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ) และ(หนังสือเดินทางสำหรับเที่ยวบิน ระหว่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนยืนยันในการเดินทางาง

ข้อที่ 5 อัตราค่าโดยสาร

5.1 อัตรา ค่าโดยสาร ครอบคลุมเฉพาะการบริการรับส่งจากสนามบินต้นทางไปยัง สนามบินปลายทาง โดยรวมบริการรับ-ส่งภาคพื้นดินระหว่างสนาม บิน และระหว่างสนามบินกับอาคารผู้โดยสารอื่นๆ สายการบินให้บริการแบบจุดต่อจุดเท่านั้นและจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผู้โดยสารที่ต่อเที่ยวบินอื่น

5.2 อัตรา ค่าโดยสารสำหรับทารก อายุตั้งแต่ แปด (8) วันถึงสอง (2) ปี หรือยี่สิบสี่ (24)เดือน นับถึงวันเดินทาง ท่านสามารถตรวจสอบได้จากตารางอัตราค่าธรรมเนียม สายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เดินทางสำหรับทารกที่มีอายุ ต่ำกว่า 8 วัน และท่านจำเป็นต้องแสดงเอกสารใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าทารกนั้นสามารถเดินทางทางอากาศ โดยใบรับรองแพทย์จะต้องมีอายุภายใน เจ็ดสิบสอง (72) ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดการเดินทางโดยอนุญาตให้ผู้ใหญ่หนึ่งคน ต่อเด็กทารกหนึ่งคนเท่านั้น และไม่อนุญาตให้นำรถเข็นหรือที่นั่ง สำหรับเด็กขึ้นเครื่องบิน

5.3 ภาษี และค่าประกันภัย ที่ถูกเรียกเก็บโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มี อำนาจอื่นๆ หรือจากการประกอบการของท่าอากาศยานอันเนื่องจากการ ใช้บริการของท่าน ท่านจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดัง กล่าว โดยจะถูกรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมของสายการบิน ซึ่งค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอันเกิดจากการเดินทางทางอากาศ อาจเปลี่ยนแปลงได้ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถึงแม้ว่าท่านได้รับการ ยืนยันการสำรองที่นั่งแล้ว และท่านยังคงต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อนการเดินทาง เราจะชำระเงินภาษีสนามบินคืนเท่านั้น ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ใน การเรียกเก็บเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอเงินคืนตามที่สาย การบินกำหนด

5.4 อัตรา แลกเปลี่ยน ท่านจะต้องชำระค่าโดยสาร ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นเงินสกุลที่ระบุไว้ว่าเป็นค่าโดยสาร

5.5 อัตรา ค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ รวมไปถึงตารางการบินและเส้นทาง การบินที่ระบุไว้ให้ถือว่าถูกต้อง ที่ประกาศไว้ ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการทบทวนอัตราค่าโดยสารและตาราง การบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.6 อัตรา ค่าโดยสารที่ปรับใช้คือ ค่าโดยสารที่ประกาศโดยสายการบิน ไม่ว่าจะในรูปแบบของสื่อใดๆ อัตราค่าโดยสายที่ระบุ อาจไม่ได้รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อที่ 6 การยืนยันการสำรองที่นั่ง

6.1 การยืนยันการสำรองที่นั่ง ของท่าน จะได้รับการยืนยันหลังจากท่านได้ชำระเงินค่าโดยสาร เต็มจำนวน และหลังจากที่สายการบินได้ออกเอกสารยืนยันการ สำรองที่นั่ง หรือ เอกสารรายละเอียดการบินเพื่อยืนยันการเดินทาง แล้ว ซึ่งการยกเลิกหรือขอคืนเงินสามารถทำได้ตามเงื่อนไขดังต่อไป นี้:

สายการบินอนุญาตให้ ผู้โดยสารทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ภายในก่อนกำหนดเดิน ทางอย่างน้อย เจ็ดสิบสอง (72) ชั่วโมง ถึง สี่ (4)ชั่วโมง หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดสายการบินไม่อนุญาตให้ทำการ เปลี่ยนแปลงใดๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท่านจะต้องชำระ ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดของสายการบิน ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • หาก อัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่ต่ำกว่าอัตราค่าโดยสาร สำหรับเที่ยวบินที่ ได้ยกเลิกไป ผู้โดยสารจะไม่ได้รับคืนค่าโดย สารส่วนต่างนั้น
 • หาก อัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่สูงกว่าอัตราค่าโดยสาร สำหรับเที่ยวบินที่ ได้ยกเลิกไป ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างที่ เพิ่มขึ้นให้เรียบร้อยก่อนการยกเลิกหรือ เปลี่ยนแปลงนั้น
 • การ เปลี่ยนแปลงจะยังไม่ถือว่าได้รับการยืนยันจนกว่าสายการบินจะ ออกหมายเลขการ สำรองที่นั่งใหม่ และ/หรือ เอกสารยืนยันการเดินทางใหม่ให้แก่ท่าน
 • ไม่ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินได้
 • มี ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง
 • สาย การบินไม่อนุญาตให้ยกเลิกการเดินทางก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย เจ็ดสิบสอง (72)ชั่วโมง หรือ สาม (3)วัน สำหรับการยกเลิกเที่ยวบินก่อนการเดินทางมากกว่า เจ็ดสิบสอง (72)ชั่วโมงหรือ สาม (3)วันท่านสามารถกระทำได้แต่ต้องเป็นไป ตามเงื่อนไขของสายการบิน

6.2 สาย การบินสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสารหลังจาก ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งแล้ว ยกเว้นตัวอักษรในชื่อผิดหรือตก หล่น ซึ่งสามารถเรียกร้องต่อทางสายการบินเพื่อเปลี่ยนแปลง ได้ แต่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง

6.3 ท่าน ต้องชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนเมื่อได้ยืนยันการสำรองที่นั่ง หากไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่สายการบินกำหนด สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อนการลง ทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางและ/หรือ สงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ท่านขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางได้

6.4 ท่าน รับทราบ ยินยอม และตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้ แก่สายการบินนั้น ทางสายการบินสามารถนำไปใช้เพื่อสำรองที่นั่ง และยืนยันการเดินทาง เพื่อจัดหาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพิธีการการเข้าเมือง ทำบัญชี เรียกเก็บเงิน และเพื่อตรวจสอบบัตรเครดิต หรือบัตรชำระเงินอื่นๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย และการจัดการด้านกฎหมาย การทดสอบระบบ การพัฒนาต่างๆ และเป็นข้อมูลในการติดต่อกับท่าน โดยท่านอนุญาตให้สายการบินเก็บและ ใช้ข้อมูลของท่านส่งต่อไปยังสำนักงานสายการบิน บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการการบิน หรือตัวแทนของรัฐ เป็นต้น

6.5 ที่ นั่ง สายการบินจะจัดสรรที่นั่งให้กับผู้โดยสาร เมื่อดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่ เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย กฎข้อบังคับการบิน หรือ สุขภาพของผู้โดยสาร สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่ นั่งผู้โดยสารโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องหรือขณะที่ได้ออกเดินทางแล้วก็ ตาม และทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารย้ายที่ นั่งไปยังที่นั่งนอกจากที่ระบุไว้ใน ตั๋วโดยสาร

ข้อที่ 7 การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สิ่งจำเป็น และข้อมูลอื่นๆสำหรับการเดินทาง

7.1 เคาน์เตอร์ สำหรับลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางของสายการบิน จะเปิดให้บริการก่อนเวลากำหนดการเดินทาง สอง (2) ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ สาม (3) ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และจะปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลา กำหนดการเดินทาง สี่สิบห้า (45) นาที ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการ ลงทะเบียนให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทางตามข้อกำหนดและเงื่อน ไขการบินฉบับนี้และไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการ เดินทาง

 • หาก ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางภายใน สี่สิบห้า (45) นาทีก่อนกำหนดการเดินทาง
 • หาก ท่านไม่สามารถแสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงาน ภาคพื้นของสายการบินได้
 • หาก ท่านไม่สามารถแสดงเอกสารได้ครบถ้วนและถูกต้อง รวมไปถึงเอกสารการเดินทางที่ชำรุด ไม่สมบูรณ์ รวมไปถึงเอกสารในการอนุญาตเดินทางเข้าประเทศนั้น (วีซ่า)
 • หาก ท่านไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ต้องชำระ แก่สายการบิน
 • หาก ท่านได้กระทำประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อความวุ่นวาย หรือดูหมิ่น พนักงานของสายการบินไม่ว่าโด ยวาจาหรือการกระทำใดๆ
 • หาก รัฐบาลหรือหน่วยงานใดๆ ไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยัน การเดินทาง
 • สาย การบินเห็นควรว่าท่านไม่สมควรแก่การเดินทาง อันเนื่องมาจากอาการเมาสุราหรือลักษณะที่เป็นอันตรายอย่างเห็นได้ ชัด
 • สาย การบินเห็นว่าท่านไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการ แพทย์ หรือเงื่อนไขของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ ผู้โดยสารอื่นๆ

7.2 การ ขึ้นเครื่อง ท่านจะต้องแสดงตัว ณ ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อยสามสิบ (30) นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ซึ่งประตูขึ้นเครื่องจะปิดสิบห้า (15) นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง หากท่านไม่มาแสดงตัวภายในระยะ เวลาที่กำหนดสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทาง ของท่าน

7.3 การ ไม่ปรากฏตัว ท่านจะต้องแสดงตัวที่จุดลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง ตรงตามเวลาที่กำหนดและแสดงตัวที่ประตูขึ้นเครื่องไม่เกิน เวลาทีได้ระบุไว้ หากท่านไม่มาลงทะเบียนยืนยันการเดินทาง ได้ตามเวลาหรือขึ้นเครื่องตามเวลาออกเดินทาง สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน และท่านสามารถขอรับเงินคืนได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสาย การบิน

7.4 เอกสาร ที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบในการจัดหา ตลอดจนเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางให้พร้อม เพื่อนำมาใช้ประกอบการเดินทางเข้าและออกจากประเทศ รวมไปถึงเอกสารที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือเอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดของประเทศต้นทางที่ท่าน จะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่านบัญญัติไว้ ทั้งนี้สายการบินขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ไม่ ปฏิบัติตาม หรือมีเอกสารที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดดังกล่าวขึ้นเครื่อง

 • (ก) เส้นทางบินภายในประเทศ ผู้บรรลุนิติภาวะต้องแสดงบัตรประจำตัว ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ฉบับจริงประกอบการเดินทางภายใน ประเทศทุกเส้นทาง เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี ต้องแสดงสูติบัตรฉบับ จริงหรือบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง
 • (ข) เส้นทางบินระหว่างประเทศ ผู้โดยสาร จะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุ ไม่น้อยกว่าหก (6) เดือน รวมทั้งวีซ่าเดินทางเข้าประเทศถูก ต้อง

7.5 การ ไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ ผู้โดยสารยินยอมที่จะชำระค่าโดยสาร และ/หรือ ค่าปรับที่จะต้องชำระเมื่อใดก็ตามที่สายการบิน จำเป็นต้องส่งผู้โดยสารกลับสู่ประเทศต้นทางหรือประเทศอื่นตาม คำสั่งของรัฐบาล หรือหน่วยงานพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เนื่องด้วยเหตุผลที่ผู้โดยสารไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประ เทศนั้นๆ ทั้งนี้ สายการบินสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าโดยสารไม่ว่ากรณี ใดๆ

7.6 ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการกักตัวและอื่นๆ โดยหากสายการบินจำเป็นต้องชำระเงินหรือค่าปรับ หรือค่าสินไหมทดแทน หรือต้องมีรายจ่ายอันเกิดจากการที่ท่านไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดในการเดินทางอื่นๆ ของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไป หรือเดินทางผ่าน หรือต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำ เอกสารที่จำเป็น ท่านจะต้องชำระเงินคืนแก่สายการบินตามจำนวนที่ สายการบินได้สำรองจ่ายไป หรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้สายการบินสามารถนำมูลค่าบัตรโดยสารที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ หรือเงินจำนวนใดๆของท่านที่อยู่ในความครอบครองของสายการบินมา ใช้ชำระเงินหรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้

7.7 การ ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย ท่านอาจจะเข้ารับการตรวจสอบความ ปลอดภัยใด ๆ หรือสุขภาพโดยรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่สนามบินหรือเจ้า หน้าที่ของเรา

ข้อที่ 8 สิทธิในการปฏิเสธการบิน หรือ การเดินทาง

8.1 ด้วย เหตุผลทางด้านความปลอดภัย หรือใน ดุลยพินิจ สายการบินอาจปฏิเสธท่านหรือสัมภาระของท่าน หากพิจารณาเห็นว่า

 • (ก) การกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นทางด้านความปลอดภัย
 • (ข) เป็นการกระทำเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐ หรือประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน
 • (ค) พฤติกรรม สถานะ อายุ หรือภาวะทางจิตและกายของท่าน หรือสภาพของสัมภาระของท่านมี ลักษณะ เป็นเหตุให้เกิดอันตราย ความไม่สะดวก หรือทำให้ท่านเป็นที่รังเกียจของผู้โดยสารท่าน อื่น หรือลูกเรือ หรือ มีอันตรายหรือทำให้เกิดความเสี่ยงต่อ ตัวท่านเอง หรือต่อบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของ บุคคลอื่น
 • (ง) ท่านได้ประพฤติผิดระหว่างการเดินทางในเที่ยวบินก่อนหน้านี้และ อาจเกิดขึ้นซ้ำได้อีก
 • (จ) ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของสายการบินได้
 • (ฉ) ท่านปฏิเสธไม่เข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
 • (ช) ท่านยังไม่ได้ชำระค่าโดยสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใดที่ต้องชำระ
 • (ซ) การชำระเงินของท่านทำโดยการฉ้อฉล ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • (ฌ) ท่านไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องครบถ้วน
 • (ญ) การสำรองที่นั่งได้กระทำโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • (ฎ) บัตรเครดิตที่ท่านนำมาใช้ชำระค่าโดยสารได้ถูกแจ้งว่าหายหรือถูกขโมย หรือมีการปลอมแปลง
 • (ฏ) เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง การสำรองที่นั่ง หรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ได้มาโดยการ ปลอมแปลงหรือฉ้อฉล
 • (ฐ) เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยบุคคล อื่นที่ไม่ใช่สายการ บินหรือตัว แทนที่ได้รับอนุญาต สายการบินสงวนสิทธิในการยึดเอกสารดังกล่าว
 • (ฑ) บุคคลที่ยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเดินทางไม่สามารถพิสูจน์ ตัวเองได้ว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเป็น ผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้น ซึ่งในกรณีนี้สายการบินขอสงวนสิทธิในการยึดเอกสารดังกล่าว

8.2 ผู้ โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง (YPTA)

อายุต่ำกว่า 8 ปี:

 • สาย การบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง

อายุระหว่าง 8 -12 ปี:

 • สาย การบินยอมรับการเดินทางโดยมีเจ้าหน้าที่สายการบินดูแล
 • สาย การบินยอมรับในเที่ยวบินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการหยุดพักไม่เกิน 24 ชั่วโมง
 • ถ้า เที่ยวบินหยุดพักเกิน 24 ชั่วโมง,พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้อง ยืนยันว่าผู้โดยสารได้รับการดูแล ณ จุดที่หยุดพัก

อายุระหว่าง 12 -16 ปี:

 • สาย การบินยอมรับการเดินทางโดยไม่มีเจ้าหน้าที่สายการบินดูแล

8.3 ผู้ โดยสารที่มีอาการทางการแพทย์จำเป็นต้องมอบใบรับรองแพทย์ที่ ถูกต้องโดยลงวันที่ไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่เดินทาง เมื่อผู้โดยสารยืนยันเพื่อลงทะเบียนการเดินทาง เพื่อยืนยันว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ (Fit to fly) และอาจจำเป็นต้องมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วย สำหรับความปลอดภัยของผู้โดยสาร เราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับผู้ โดยสารที่มีอาการของโรคติดเชื้อ โรคติดต่อ หรือโรคเรื้อรังตามที่เราเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว ขอให้ผู้โดยสารที่มีข้อกำหนดเฉพาะที่ต้องการความช่วยเหลือ พิเศษ และผู้โดยสารที่มีอาการ หรือ ความเจ็บป่วยทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึงผู้ที่อาจต้องการการจัดการ หรือนำยาประจำตัวหรือ เข็มฉีดยาขึ้นเครื่อง ติดต่อสายการบินหรือคอลเซ็นเตอร์ อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนด เพื่อจัดการประเภทของความช่วยเหลือที่จำเป็นล่วงหน้า

สายการบินอาจจำเป็น ต้องให้ผู้โดยสารที่ต้องความความช่วยเหลือพิเศษเดินทางไป โดยมีผู้ร่วมเดินทางด้วย เพื่อความปลอดภัยหรือผู้โดยสารที่ ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการอพยพบนเครื่องบินหรือไม่ สามารถที่จะเข้าใจคำแนะนำด้านความปลอดภัยได้.

สายการบินขอสงวน สิทธิ์ที่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางถ้ามีความเสี่ยงที่ผิดปกติใด ๆ หรืออันตรายต่อผู้โดยสารหรือให้แก่บุคคลอื่น ผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือพิเศษจะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งใน แถวทางออกฉุกเฉินหรือบริเวณปีกแถวทางออกฉุกเฉิน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสุขภาพ ข้อกำหนดของรัฐ กฎหมาย หรือความปลอดภัย สายการบิน จะจัดที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่ต้อง ความความช่วยเหลือพิเศษตามความเหมาะสม และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย หรือจัดที่นั่งให้ใหม่เมื่อเห็นสมควร

สายการบินขอสงวน สิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับผู้โดยสารที่ต้องเดินทางอยู่บนเปล ในเที่ยวบินใด ๆ

สายการบินจะไม่ ปฏิเสธที่จะดำเนินขนส่งผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นหรือผู้โดยสาร ที่ใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ ยกเว้นในกรณีดังกล่าวจะไม่สอด คล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหรือความ,สายการบินจะยอม รับรถเข็นหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น เป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

8.4 สตรี มีครรภ์ ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบ ถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่ง รวมไปถึง ณ จุดยืนยันการลงทะเบียน และต้องแสดงเอกสารในการฝากครรภ์แก่เจ้า หน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน โดยผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขในการเดินทางดังต่อไปนี้:

 • อายุ ครรภ์ไม่ถึง 28 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์) ผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิด ชอบของสายการบิน เมื่อทำการเช็คอิน ณ จุดยืนยันเพื่อลงทะเบียนเพื่อแสดง ความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆต่อสายการบิน
 • อายุ ครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 35 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์) ต้องแสดงใบรับรองแพทย์โดยยืนยันจำนวน สัปดาห์ที่ตั้งครรภ์และระบุว่าสามารถเดินทางโดยเครื่อง บินได้และเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องจะต้องกำกับวันที่ไม่เกินเจ็ด (7) วัน จากกำหนดการเดินทางและผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอม ในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน
 • อายุ ครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป สายการบินขอสงวนสิทธิในปฏิเส ธการให้บริการ

ข้อที่ 9 สัมภาระ

9.1 สิ่ง ที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระหรือไม่อาจรวมอยู่ในสัมภาระ: สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน หากพบสัมภาระหรือสิ่งของเหล่านี้ในสัมภาระของท่าน

 • (ก) วัตถุที่ไม่ได้บรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการ ขนส่งทางอากาศอย่างปลอดภัย
 • (ข) วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน และ/หรือ ถือว่าเป็นวัตถุอันตราย ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับการขนส่งวัตถุอันตรายขององค์การ การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA) หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินของสายการบินฯ
 • (ค) วัตถุที่ห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐใดก็ตามที่ท่านจะออกเดินทาง ที่จะเดินทางไปถึง และที่ท่านจะเดินทางผ่าน
 • (ง) วัตถุที่สายการบินพิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วว่าไม่ เหมาะกับการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากน้ำหนัก ขนาด หรือลักษณะของสิ่งนั้น
 • (จ) วัตถุที่แตกง่ายหรือชำรุดเสียหายได้
 • (ฉ) สัตว์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
 • (ช) ชิ้นส่วนของสัตว์หรือมนุษย์
 • (ซ) อาหาร ทะเลสดหรือแช่แข็ง หรือเนื้อสัตว์อย่างอื่นที่อาจใส่ กระเป๋าถือและนำขึ้นเครื่องได้ เว้นแต่จะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่สายการบินแล้วว่าได้บรรจุหีบห่ออ ย่างเรียบร้อยแล้วด้วยโฟมกันชื้น (STYROFOAM) และ/หรือ กล่องเก็บความเย็นซึ่งบรรจุอาหารแห้งหรืออาหารที่ไม่เสียง่าย สายการบินจะอนุญาตให้ลงทะเบียนสัมภาระได้หลังจากที่ได้รับการ ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว หากผู้โดยสารปฏิเส ธการตรวจสอบสายการบินมีสิทธิปฏิเสธไม่รับสัมภาระดังกล่าวได้
 • (ฌ) อาวุธปืนและดินปืน
 • (ญ) ก๊าซที่สามารถระเบิดหรือติดไฟได้และไม่ได้ เช่นละอองสี ก๊าซที่กลั่นจากน้ำมันปิโตเลี่ยม (butane) น้ำมันก๊าด ก๊าซทำความเย็น เช่น ถังดำน้ำที่มีก๊าซบรรจุอยู่, ไนโตรเจนเหลว (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย) ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค) สารอินทรีย์ประเภทเปอร์ออกไซด์ (เช่น เรซิ่น) วัตถุมีพิษ สารอันอาจติดเชื้อได้ (เช่นไวรัส แบคทีเรีย) สารกัมมันตภาพรังสี (เช่นเรเดียม) สารกัดกร่อน (เช่น กรด ด่าง) ปรอท เครื่องวัดอุณหภูมิ สารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สารออกไซด์ (เช่น สารฟอกขาว)
 • (ฎ) วัตถุที่ในดุลพินิจของสายการบินแล้วพิจารณาเห็นว่าเป็นอาวุธ เช่น ปืนพกโบราณ ดาบ มีด และวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจถือเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ตามข้อบังคับการ บินของสายการบิน แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นไปยังห้องโดยสาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

9.2 ทรัพย์สิน มีค่า และแตกหักง่าย ท่านไม่สามารถลงทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าว เป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ และท่านต้องรับความเสี่ยงภัยอันอาจ เกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเองหากท่านส่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็น สัมภาระลงทะเบียน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึง เงิน อัญมณี หินมีค่า เครื่องเงิน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ หลักทรัพย์หรือของมีค่าอื่นๆ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง และเอกสารแสดงตนอื่นๆ โฉนด ต้นฉบับเอกสาร หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยผู้โดย สารจะต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบ ของสายการบิน เมื่อทำการเช็คอิน ณ จุดยืนยันเพื่อลงทะเบียนเพื่อแสดง ความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆต่อสายการบิน

9.3 ความ ถูกต้องและเหมาะสม ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง สายการบินอาจขอให้ท่านเข้ารับการตรวจค้น เอ็กซเรย์ หรือการสแกนด้วยวิธีอื่นเพื่อตรวจสอบตัวท่านและสัมภาระของท่าน และอาจให้มีการตรวจหรือค้นสัมภาระของท่านในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้นได้ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบว่าท่านได้ครอบครองหรือสัมภาระ ของท่านบรรจุวัตถุต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ หากท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว สายการบินอาจไม่อนุญาตให้ท่านหรือสัมภาระของท่านร่วมไปใน การเดินทางได้โดยสายการบินจะไม่ชำระเงินคืนหรือรับภาระผูกพัน อื่นใด ในกรณีที่การตรวจค้นหรือสแกนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ท่านหรือการเอ็กซเรย์หรือสแกนทำให้สัมภาระของท่านชำรุดเสีย หาย สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวเว้นแต่ว่าความ เสียหายนั้นจะเกิดจาก ความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของสายการ บิน

9.4 สัมภาระ ที่ต้องลงทะเบียน เมื่อท่านนำสัมภาระมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการ เดินทาง สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของสายการบินซึ่งสายการบินจะ ออกป้ายสัมภาระสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่ลงทะเบียนแล้ว สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะต้องมีชื่อของท่านหรือหลักฐาน แสดงตนอื่นๆ ติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะถูกขน ส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง เว้นแต่ว่าสายการบินได้เลือกที่จะขนส่งสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบิน อื่นเพื่อ ความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติงาน หากสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนของท่านถูกขนส่งไปกับเที่ยวบินถัด ไปสายการบินจะ นำสัมภาระดังกล่าวส่งคืนให้แก่ท่านภายในเวลาที่ เหมาะสม เมื่อสัมภาระนั้นถึงที่หมายแล้ว เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะ กำหนดให้ท่านมาแสดงตนเพื่อขอรับสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ศุลกา กร

สายการบินขอจำกัดน้ำ หนักสัมภาระสุทธิต่อสัมภาระ 1 ชิ้น ไม่เกินชิ้นละ32กิโลกรัมและ ขนาดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 81 ซ.ม. x 119 ซ.ม. x 119 ซ.ม

9.5 ค่า ธรรมเนียมการลงทะเบียนสัมภาระ

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ (เที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ)
ชั้น ผู้ใหญ่ (กิโลกรัม) ทารก (กิโลกรัม)
ประหยัด 15 -
สัมภาระ ที่ได้ลงทะเบียนแล้วและน้ำหนักเกินกว่าข้อกำหนดและ เงื่อนไขการบินนี้อาจจะถูกเรียกเก็บในอัตตราต่อกิโลก รัมในการเช็คอินที่เคาน์เตอร์

สายการบินไม่เรียก เก็บค่าธรรมเนียมการขนส่งสัมภาระสำหรับรถเข็นเด็ก รถเข็นวิลแชร์ อุปกรณ์ช่วยเดิน/ไม้เท้าค้ำยัน ทั้งนี้ทารกจะไม่ได้รับสิทธิการขนส่งสัมภาระแม้ว่าสายการบินจะ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขนส่งรถเข็นเด็กก็ตาม

อุปกรณ์กีฬา สายการบินอนุญาตให้ท่านนำอุปกรณ์กีฬาโหลดใต้ท้องเครื่องได้โดย มีน้ำหนักไม่เกินท่านละ 15 กิโลกรัมและท่านต้องรับความเสี่ยงภัย อันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเองหากท่านส่งทรัพย์สินดังก ล่าวเป็นสัมภาระลงทะเบียนโดยผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอมใน เอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อทำการเช็คอิน ณ จุดยืนยันเพื่อลงทะเบียนเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน หากอุปกรณ์กีฬาของท่านมีน้ำหนักเกินจากที่กำหนด ท่านจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิน ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน

วัตถุในดุลยพินิจของ สายการบินเช่นปืนพกซึ่งสามารถลงทะเบียนสำหรับแต่ละคน จะไม่ได้รับอนุญาตในการพกพาไปที่ห้องโดยสาร อย่างไรก็ตามผู้โดยสารจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สายการบินทราบก่อนเมื่อ ทำการสำรองที่นั้งและเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของสายการบินก่อน เวลากำหนดการเดินทาง หนึ่ง (1) ชั่วโมง พร้อมทั้งแสดงเอกสารการอนุญาต ในการพกพาอาวุธปืนให้กับเจ้าหน้าที่ของสายการบิน(เที่ยวบินภา ยในประเทศ)

9.6 สัมภาระ ที่ไม่ต้องลงทะเบียน ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถนำกระเป๋าเดินทาง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรือ กระเป๋าถือ ขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น โดยสัมภาระดังกล่าวต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดไม่เกิน 40 ซม.x 30 ซมx 20 ซม. โดยสามารถวางใต้เบาะที่นั่งด้านหน้าหรือจัดเก็บในช่องเก็บสัมภาระ เหนือศีรษะภายในห้องผู้โดยสารได้ สิ่งของที่ทางสายการบินฯ พิจารณาแล้วว่ามีน้ำหนักหรือขนาดเกินหรืออาจเป็นอันตรายจะ ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ในการนำสิ่งของดังกล่าวโหลดลงใต้ท้องเครื่องร่วมกับสัมภาระ เช็คอิน ทั้งนี้ หากสัมภาระมีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินฯ ได้กำหนดไว้ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระน้ำหนัก เกิน ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง โดยสัมภาระดังกล่าวจะต้องสามารถ วางใต้เบาะที่นั่งด้านหน้าหรือจัดเก็บในช่องเก็บสัมภาระ เหนือศีรษะภายในห้องผู้โดยสารได้ อนึ่ง สิ่งของที่สายการบินฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีน้ำหนักหรือขนาดเกินหรืออาจเป็นอันตรา ยจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง.

หากมีกฎหมายยอมรับ ผู้โดยสารนั้นสามารถนำวัตถุเหลวขึ้นเครื่องได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ดังนี้:

 • (ก) ของเหลวบรรจุในบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นมีปริมาณไม่เกิน 100 มล.
 • (ข) ของเหลวทั้งหมดรวมกันไม่เกิน 1 ลิตร ขวดและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดต้องใส่รวมกันในถุงใสซิปล็อค คือถุงที่เปิดแล้วปิดผนึกได้อีก อนุญาตให้นำขึ้นคนละ 1 ถุง

ผู้โดยสารต้องแสดง ถุงใส่ของเหลวดังกล่าว ณ จุดตรวจซึ่งเจ้าหน้าที่มีสิทธิทิ้ง บรรจุภัณฑ์ใดๆที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

ผลไม้:ผู้โดยสาร สามารถนำผลไม้ใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องได้ หากจัดเก็บและผนึกไว้อย่างถูกต้องเหมาะสม แต่มิได้รับอนุญาตให้รับประทานบนเครื่องโปรดทราบว่า ทุเรียน ขนุนและผลไม้ที่มีกลิ่นฉุนต่างๆจัดเป็นสิ่งของต้องห้ามบน เครื่องระดับสากล และจะมิได้รับอนุญาตให้นำใส่กระเป๋าขึ้น เครื่องและสัมภาระที่ลงทะเบียน

9.7 การ จัดส่งและจัดเก็บสัมภาระ ผู้โดยสารต้องดำเนินการรับสัมภาระด้วย ตนเอง ณ จุดรับสัมภาระประจำท่าอากาศยานปลายทาง ทั้งนี้ สายการบินฯ อาจนำสัมภาระไปเก็บรักษาไว้และอาจเรียกเก็บค่าธรรม เนียมการดูแลหากผู้โดยสารไม่รับสัมภาระคืนภายในเวลาที่ กำหนด และหากท่านไม่ขอรับสัมภาระคืนภายใน 1 เดือน สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดเก็บสัมภาระได้โดยไม่รับผิดชอบความเสียหาย ใดๆ ทั้งสิ้น เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนป้ายสัมภาระเมื่อมีการลง ทะเบียนสัมภาระเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการรับส่งมอบสัมภาระ คืน หากบุคคลที่มาขอรับสัมภาระไม่มีป้ายสัมภาระสายการบินจะอนุญาต ให้บุคคลดังกล่าวรับสัมภาระไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้ แสดงสิทธิของตนที่มีในสัมภาระจนเป็นที่พอใจของสายการบิน แล้วเท่านั้น และสายการบินสงวนสิทธิ์ให้บุคคลดังกล่าวลงนามตกลง ยอมรับว่าจะชดเชยค่าความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่อาจ เกิดขึ้นกับสายการบินอันเป็นผลมาจากการส่งมอบสัมภาระดังกล่าว การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายสัมภาระโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบสัมภาระนั้นถือเป็นหลักฐานชั้นต้นว่าสัมภาระ ดังกล่าวได้ ถูกส่งมอบให้ในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาสำหรับการบิน ระหว่างสายการบิน

9.8 อาวุธ ปืน ซึ่งถือเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนตามข้อบังคับการบินของ สายการบิน ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 1 กระบอกโดยจำกัด 5 กระบอกต่อ 1 เที่ยวบิน แต่ไม่อนุญาตให้นำขึ้นไปยังห้องโดยสารไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้โดยสารต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่สายการบิน ณ เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของสายการบิน พร้อมแสดงเอกสารอนุญาตพกพาอาวุธปืนแก่เจ้าหน้าที่ของสายการบิน(เที่ยว บินภายในประเทศ)สายการบินขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้โดยสารที่มา ทำการลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ตามลำดับ

ข้อ 10 ข้อกำหนดเกี่ยวกับตารางบินและการยกเลิกเที่ยว บิน

10.1 ตาราง เที่ยวบิน ในการหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเดินทางของคุณและสัมภาระ ไปยังจุดหมายปลายทาง เราพยายามที่จะให้ทุกเที่ยวบินเป็นไปตาม ตารางเวลาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามเวลาที่ปรากฏในตารางเที่ยวบิน กำหนดการ หรือที่อื่นใดนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าเวลาใดๆ แล้วแต่กรณี และสายการบินไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังก ล่าว

10.2 การ เปลี่ยนแปลงตารางเที่ยวบิน หลังจากการสำรองที่นั่ง สายการบินอาจมีเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และ/หรือ ยกเลิกหรือทำให้สิ้นสุด ปรับ เลื่อน หรือทำให้เที่ยวบินใดก็ตามล่าช้าออก ไปได้ โดยสายการบินพิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วเห็นควรว่าเป็นสภาวะ ที่อยู่เหนือการควบคุมของสายการบิน หรือด้วยเหตุผลทางด้านความ ปลอดภัยหรือด้วยเหตุผลในเชิงพาณิชย์ หากสายการบินได้ทำการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว สายการบินจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้::

 • ให้ ท่านเดินทางในเที่ยวบินถัดไปที่เร็วที่สุดตามตารางการบินที่ มีที่นั่งว่างหรือท่านสามารถเลือกกำหนดการ เดินทางใหม่ด้วยตัวท่านเองภายในข้อกำหนดของสายการบินโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ เพิ่มเติม

10.3 เมื่อ มีการยกเลิกและ/หรือเปลี่ยนแปลงตารางการบิน สายการบินจะดำเนินการตามข้อ 9.2 เท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบเป็นอย่างอื่นนอกจากที่ระบุไว้

ข้อที่ 11 ข้อบังคับพฤติกรรมบนเครื่องบินโดยสาร

11.1 หาก สายการบินเห็นว่าความประพฤติของท่านอาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อเครื่องบิน บุคคลอื่น, ทรัพย์สินบนเครื่องบิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบนเครื่องบิน หรือไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอของพนักงานบนเครื่องบิน เช่น การสูบบุหรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้า การดื่มแอลกอฮอล์ การใช้โทรศัพท์มือถือ หรือการใช้คำข่มขู่ ด่าว่าหรือเหยียดหยามพนักงาน บนเครื่องบิน หรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ไม่สะดวกในการดำเนินงานหรือปฏิบัติการ เสียหาย หรือทำให้ผู้โดยสารหรือพนักงานบนเครื่องบินได้รับบาดเจ็บ สายการบินอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันและป้องกันพ ฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งหมายถึงไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางไปกับสายการ บิน โดยทางสายการบินขออนุญาตนำท่านลงจากเครื่องบิน ณ สถานที่ใดก็ได้ และ นอกจากนี้ท่านอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจาก พฤติกรรมที่ท่านกระทำบนเครื่องบินโดยสารอีกด้วย

11.2 เมื่อ สายการบินได้ใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยเหตุผลแล้ว เห็นควรว่าสายการบินต้องเปลี่ยนแปลงการเดินทางเพื่อให้ท่านลง จากเครื่องบินเนื่องจากความประพฤติของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับสาย การบิน ไม่ว่าจะ เป็นค่าใช้จ่ายประเภทใดซึ่งเป็นผลมาจากการ เปลี่ยนแปลงการเดินทางดังกล่าว

11.3 ด้วย เหตุผลทางด้านความปลอดภัย สายการบินห้ามไม่ให้หรือจำกัดการใช้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมทั้ง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา วิทยุ เครื่องเล่นเทปคาสเซทและซีดี เกมส์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือส่งสัญญาณ รวมถึงของเล่นวิทยุบังคับและ เครื่องรับส่งวิทยุ บนเครื่องบินโดยสาร เว้นแต่เครื่องช่วยการได้ยินและ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเท่านั้น

11.4 ไม่ อนุญาตให้ผู้โดยสารสูบบุหรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องไม่ ว่าบริเวณใดๆ และไม่อนุญาตให้ท่านผู้โดยสารนำอาหารและเครื่องดื่มจาก ภายนอกขึ้นไปรับประทานบนเครื่อง

ข้อ 12 การจำกัดในความรับผิดชอบ

12.1 ตาม ข้อ 17 และ 18 ของอนุสัญญาวอร์ซอ ทางบริษัท มีส่วน รับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้น กับผู้โดยสาร หรือ สัมภาระใด ๆ ในระหว่าง การบิน แต่อย่างไรก็ตามทาง บริษัท จะ ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผลจากความเสียหายเกิดจากความผิดพลาด ของตัวผู้โดยสารเอง หรือ คนคนที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์อนุญาตให้ผู้โดยสารป่วยเดินทาง

12.2 ข้อ จำกัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ: หมายถึงความรับผิดชอบต่อการสูญเสีย, ความล่าช้าหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสัมภาระรวมไปถึงชิ้นส่วน ต่างๆ ของสัมภาระเช่น ล้อ, ปุ่มใต้กระเป๋า, สายรัดกระเป๋า, ด้ามจับ/ดึงกระเป๋าปรับระดับได้, ตะขอแขวนกระเป๋า, ปากกระเป๋า, ซิป, แผ่นกั้นช่องในกระเป๋า หรือสิ่งอื่นใดที่ติดมากับกระเป๋า นั้นมีข้อจำกัด ยกเว้นว่าจะมีแจ้งรายละเอียดมูลค่าของสัมภาระที่ มากกว่าไว้ล่วงหน้า และเสียค่าบริการเพิ่มเติมไว้แล้วเท่า นั้น ความรับผิดชอบสำหรับการเดินทางภายในประเทศและความรับผิดชอบ สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศจะแตกต่างกันไปตามกฎหมายของ แต่ละประเทศนั้น

ข้อ 13 ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเรียกร้องและการดำเนิน การ

13.1 หาก ไม่สามารถพิสูจน์ได้ในกรณีใดๆ ถือว่าการยินยอมรับมอบสัมภาระที่มี ป้ายสัมภาระติดอยู่โดยไม่ทักท้วงเป็นหลักฐานว่าสัมภาระได้ถูก นำส่งในสภาพดี และเป็นไปตามสัญญาการขนส่ง หากท่านมีความประสงค์จะเรียกร้องหรือดำเนินการต่อความเสียหาย ของสัมภาระลงทะเบียน ท่านต้องรีบแจ้งทางสายการบินทันทีที่พบเห็น ความเสียหายภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า หนึ่ง (1) วัน นับจากวันที่ได้รับสัมภาระคืน หากท่านมีความประสงค์จะเรียกร้องหรือ ดำเนินการต่อความล่าช้าของสัมภาระลงทะเบียนท่านต้องแจ้งให้ สายการบินทราบภายใน ยี่สิบเอ็ด (21) วัน นับจากวันที่สัมภาระถูกส่งไปถึงมือท่าน ซึ่งคำเรียกร้องจะต้องทำหนังสือและส่งไปรษณีย์ เพื่อนำส่งให้แก่สายการบินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น

13.2 สิทธิ ในการเรียกร้องเพื่อความเสียหายใดๆ มีกำหนด 2 ปี นับจากวันที่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง หรือนับจากวันที่เครื่องบินโดยสารเดินทางไปถึง หรือนับจากวันที่สิ้นสุดการเดินทาง วิธีการคำนวณกำหนดเวลาจะเป็นไป ตามกฎหมายของศาลที่รับคำฟ้องง

ข้อ 14 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและยกเว้น

ห้ามไม่ให้ตัวแทน ลูกจ้าง หรือผู้แทนของบริษัทฯ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเว้นข้อบังคับใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้