Latest News

Browse through the latest updates and promotions here.


สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ทำกิจกรรมครบรอบ 7 ปี “Thai Lion Air จิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม” ณ สถานีรถไฟดอนเมือง

11 November 2020
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ทำกิจกรรมครบรอบ 7 ปี “Thai Lion Air จิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม” ณ สถานีรถไฟดอนเมือง

11 พฤศจิกายน 2563 – ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ พร้อมด้วย สำนักงานเขตดอนเมือง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมทำกิจกรรม “Thai Lion Air จิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม” ในการช่วยเหลือกัน เก็บขยะ ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพื้นที่สถานีรถไฟดอนเมืองและบริเวณทางเชื่อมเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง อีกทั้งสายการบินยังมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการที่สถานีรถไฟดอนเมือง และสำนักงานเขตดอนเมืองอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรม CSR ของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาเข้าสู่ปีที่ 7 ภายใต้เจตนารมณ์ในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและทางสายการบินฯ ก็ยังมีแผนในการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต