หมายเหตุสำคัญ:

  • ผู้โดยสารจะต้องทำการระบุรหัสการสำรองที่นั่ง ชื่อ และข้อมูลสำคัญตามเครื่องหมายดอกจัน (*) ให้ครบถ้วน เพื่อขอเก็บวงเงิน
  • ในกรณีรหัสการสำรองที่นั่ง (PNR) เดียวกัน มีผู้โดยสารมากกว่า 1 ท่าน
    • หากผู้โดยสารบางท่านต้องการขอเก็บวงเงินให้ระบุ ชื่อ และหมายเลขบัตรโดยสาร ของผู้โดยสารที่ต้องการขอเก็บวงเงินในช่องข้อมูล เพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนและถูกต้องในการขอเก็บวงเงิน
    • หากผู้โดยสารต้องการขอเก็บวงเงินทุกท่าน ให้ระบุในช่องข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ขอเก็บวงเงินทั้งหมด”
  • กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการยกเลิกข้อมูลผิดพลาด
  • บัตรโดยสารที่ซื้อจากตัวแทนจ าหน่าย หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม จะต้องส่งให้ตัวแทนจ าหน่าย หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เพื่อขอเก็บวงเงิน
  • สำหรับการสำรองที่นั่งซ้ำ ให้ระบุรายละเอียดของการสำรองที่นั่งซ้ำในช่องข้อมูลเพิ่มเติม
  • สำหรับเหตุผลการแพทย์ ข้อผิดพลาดการเรียกเก็บเงิน หรืออื่นๆ กรุณาแนบเอกสารประกอบ

คำร้องขอเก็บวงเงิน

*
*
*
*
*
*
*
อนุญาติประเภทไฟล์ jpg, jpeg, png, gif, pdf เท่านั้น

อนุญาติประเภทไฟล์ jpg, jpeg, png, gif, pdf เท่านั้น
เอาออก

อนุญาติประเภทไฟล์ jpg, jpeg, png, gif, pdf เท่านั้น
เอาออก

อนุญาติประเภทไฟล์ jpg, jpeg, png, gif, pdf เท่านั้น
เอาออก
เพิ่ม

รายละเอียดการชำระ

หมายเหตุ: การคืนเงินจะทำในรูปแบบของ Thai Lion Air Travel Voucher (วงเงินเครดิต)


กรุณาอ่านและยอมรับขัั้นตอนการขอคืนวงเงินเครดิต


*