วันคู่ วันคุ้ม

✈️ วันคู่ วันคุ้ม บิน กับ ไทยไลอ้อนแอร์ พร้อมโหลดสัมภาระได้สูงสุด 10 กิโลกรัม


ช่วงเวลาจอง:

14 กุมภาพันธ์ 2564

16 กุมภาพันธ์ 2564

18 กุมภาพันธ์ 2564

20 กุมภาพันธ์ 2564

22 กุมภาพันธ์ 2564

24 กุมภาพันธ์ 2564

26 กุมภาพันธ์ 2564

28 กุมภาพันธ์ 2564

ช่วงเวลาเดินทาง:

14 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 มิถุนายน 2564เส้นทางภายในประเทศ
จาก ดอนเมืองCollapse
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
เชียงใหม่ (CNX)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
เชียงราย (CEI)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
พิษณุโลก (PHS)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
อุบลราชธานี (UBP)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
อุดรธานี (UTH)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ขอนแก่น (KKC)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
หาดใหญ่ (HDY)
ประเภทเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
กระบี่ (KBV)
ประเภทเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ภูเก็ต (HKT)
ประเภทเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
นครศรีธรรมราช (NST)
ประเภทเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ตรัง (TST)
ประเภทเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
สุราษฎร์ธานี (URT)
ประเภทเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
สู่ ดอนเมืองCollapse
จาก
เชียงใหม่ (CNX)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
เชียงราย (CEI)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
พิษณุโลก (PHS)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
อุบลราชธานี (UBP)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
อุดรธานี (UTH)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
ขอนแก่น (KKC)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
หาดใหญ่ (HDY)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
กระบี่ (KBV)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
ภูเก็ต (HKT)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
นครศรีธรรมราช (NST)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
ตรัง (TST)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
สุราษฎร์ธานี (URT)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
เส้นทางข้ามภูมิภาคCollapse
จาก
เชียงใหม่ (CNX)
ถึง
พัทยา (UTP)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
พัทยา (UTP)
ถึง
เชียงใหม่ (CNX)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
หาดใหญ่ (HDY)
ถึง
อุดรธานี (UTH)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800
จาก
อุดรธานี (UTH)
ถึง
หาดใหญ่ (HDY)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
800


เงื่อนไขและข้อกำหนด

ชั้นโดยสาร ชั้นประหยัด
ระยะเวลาการจอง 14 กุมภาพันธ์ 2564
16 กุมภาพันธ์ 2564
18 กุมภาพันธ์ 2564
20 กุมภาพันธ์ 2564
22 กุมภาพันธ์ 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
26 กุมภาพันธ์ 2564
28 กุมภาพันธ์ 2564
ระยะเวลาการเดินทาง 14 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 มิถุนายน 2564
การเปลี่ยนแปลง
  • เปลี่ยนวันเดินทาง/เที่ยวบิน : ผู้โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 750 บาท และส่วนต่างของบัตรโดยสารใบใหม่ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง 4 ชั่วโมง
  • เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร/เส้นทาง : ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และเส้นทางได้
การขอคืนเงิน ไม่สามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้ แต่สามารถขอคืนเงินค่าภาษีสนามบินจากสายการบินได้
ส่วนลดสำหรับเด็ก/ทารก
  • เด็กอายุ 2-11 ปี ชำระค่าโดยสารเท่ากับราคาผู้ใหญ่
  • ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ชำระค่าโดยสาร 10% ของราคาบัตรโดยสารสูงสุดของผู้ใหญ่ (นั่งตัก)
ภาษีและค่าธรรมเนียม ราคานี้รวมภาษีสนามบินแล้ว
บริการ (ฟรี)
  • ถือกระเป๋าขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม: ทุกเที่ยวบินของไทยไลอ้อนแอร์
  • สัมภาระที่บรรจุใต้ท้องเครื่อง 10 กิโลกรัม: ทุกเที่ยวบินของไทยไลอ้อนแอร์
หมายเหตุ
  • ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
  • ราคานี้สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินผู้โดยสารสามารถเก็บเครดิตไว้ได้ 365 วันในเส้นทางเดิม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปลี่ยนกี่รอบก็ได้ กี่ครั้งก็ได้ เดินทางวันหยุดก็ได้ หรือเปลี่ยนเส้นทางบินอื่น ไม่จำกัดจำนวน แต่อาจชำระค่าส่วนต่าง (ถ้ามี) อ่านเพิ่มเติม
  • สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า