การเช็คอินสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางด้วย Airbus A330-300


เรียนผู้โดยสารทุกท่าน

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลและมีผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมากสายการบินไทยไลอ้อนแอร์จึงขอให้ท่านผู้โดยสารโปรดเตรียมเอกสารในการเดินทางให้ครบถ้วนและเผื่อเวลาสำหรับเดินทางไปสนามบินอย่างน้อย3 ชั่วโมงสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจากกรุงเทพ (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง) สามารถทำการเช็คอินตามรายละเอียดดังนี้

  1. เส้นทางระหว่างประเทศผู้โดยสารสามารถเช็คอินได้ที่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศอาคาร1 ชั้น3 แถวที่ 8
  2. เส้นทางภายในประเทศ ผู้โดยสารสามารถเช็คอินได้ที่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศอาคาร2 ชั้น3 แถวที่ 11-12

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินประเภทแอร์บัส A330-300 ผู้โดยสารสามารถเช็คอินตามรายละเอียดดังนี้

  • ผู้โดยสารในชั้นประหยัดพรีเมียม(Premium Economy Class) สามารถเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์ 12 A
  • ผู้โดยสารในชั้นประหยัด(Economy Class) สามารถเช็คอินที่เคาน์เตอร์ 12 M/N/P/Q

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลนี้