การซื้อนัำหนักสัมภาระล่วงหน้า

บริการซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้าที่ www.lionairthai.com คอลเซ็นเตอร์ 02-529-9999 และเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร


เพิ่มน้ำหนัก
+1 กิโลกรัม
ราคา
30 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+2 กิโลกรัม
ราคา
60 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+3 กิโลกรัม
ราคา
90 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+4 กิโลกรัม
ราคา
120 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+5 กิโลกรัม
ราคา
150 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+6 กิโลกรัม
ราคา
174 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+7 กิโลกรัม
ราคา
198 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+8 กิโลกรัม
ราคา
222 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+9 กิโลกรัม
ราคา
246 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+10 กิโลกรัม
ราคา
270 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+11 กิโลกรัม
ราคา
291 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+12 กิโลกรัม
ราคา
312 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+13 กิโลกรัม
ราคา
333 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+14 กิโลกรัม
ราคา
354 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+15 กิโลกรัม
ราคา
375 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+16 กิโลกรัม
ราคา
381 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+17 กิโลกรัม
ราคา
387 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+18 กิโลกรัม
ราคา
393 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+19 กิโลกรัม
ราคา
399 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+20 กิโลกรัม
ราคา
405 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+21 กิโลกรัม
ราคา
423 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+22 กิโลกรัม
ราคา
441 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+23 กิโลกรัม
ราคา
459 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+24 กิโลกรัม
ราคา
477 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+25 กิโลกรัม
ราคา
495 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+26 กิโลกรัม
ราคา
525 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+27 กิโลกรัม
ราคา
555 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+28 กิโลกรัม
ราคา
585 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+29 กิโลกรัม
ราคา
615 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+30 กิโลกรัม
ราคา
645 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+31 กิโลกรัม
ราคา
675 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+32 กิโลกรัม
ราคา
705 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+33 กิโลกรัม
ราคา
735 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+34 กิโลกรัม
ราคา
765 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+35 กิโลกรัม
ราคา
795 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+36 กิโลกรัม
ราคา
825 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+37 กิโลกรัม
ราคา
855 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+38 กิโลกรัม
ราคา
885 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+39 กิโลกรัม
ราคา
915 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+40 กิโลกรัม
ราคา
945 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+41 กิโลกรัม
ราคา
975 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+42 กิโลกรัม
ราคา
1,005 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+43 กิโลกรัม
ราคา
1,035 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+44 กิโลกรัม
ราคา
1,065 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+45 กิโลกรัม
ราคา
1,095 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+1 กิโลกรัม
ราคา
50 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+2 กิโลกรัม
ราคา
100 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+3 กิโลกรัม
ราคา
150 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+4 กิโลกรัม
ราคา
200 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+5 กิโลกรัม
ราคา
250 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+6 กิโลกรัม
ราคา
295 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+7 กิโลกรัม
ราคา
340 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+8 กิโลกรัม
ราคา
385 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+9 กิโลกรัม
ราคา
430 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+10 กิโลกรัม
ราคา
475 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+11 กิโลกรัม
ราคา
505 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+12 กิโลกรัม
ราคา
535 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+13 กิโลกรัม
ราคา
565 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+14 กิโลกรัม
ราคา
595 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+15 กิโลกรัม
ราคา
625 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+16 กิโลกรัม
ราคา
655 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+17 กิโลกรัม
ราคา
685 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+18 กิโลกรัม
ราคา
715 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+19 กิโลกรัม
ราคา
745 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+20 กิโลกรัม
ราคา
775 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+21 กิโลกรัม
ราคา
820 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+22 กิโลกรัม
ราคา
865 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+23 กิโลกรัม
ราคา
910 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+24 กิโลกรัม
ราคา
955 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+25 กิโลกรัม
ราคา
1,000 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+26 กิโลกรัม
ราคา
1,060 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+27 กิโลกรัม
ราคา
1,120 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+28 กิโลกรัม
ราคา
1,180 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+29 กิโลกรัม
ราคา
1,240 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+30 กิโลกรัม
ราคา
1,300 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+31 กิโลกรัม
ราคา
1,360 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+32 กิโลกรัม
ราคา
1,420 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+33 กิโลกรัม
ราคา
1,480 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+34 กิโลกรัม
ราคา
1,540 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+35 กิโลกรัม
ราคา
1,600 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+36 กิโลกรัม
ราคา
1,660 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+37 กิโลกรัม
ราคา
1,720 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+38 กิโลกรัม
ราคา
1,780 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+39 กิโลกรัม
ราคา
1,840 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+40 กิโลกรัม
ราคา
1,900 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+41 กิโลกรัม
ราคา
1,960 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+42 กิโลกรัม
ราคา
2,020 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+43 กิโลกรัม
ราคา
2,080 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+44 กิโลกรัม
ราคา
2,140 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+45 กิโลกรัม
ราคา
2,200 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+1 กิโลกรัม
ราคา
60 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+2 กิโลกรัม
ราคา
120 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+3 กิโลกรัม
ราคา
180 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+4 กิโลกรัม
ราคา
240 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+5 กิโลกรัม
ราคา
300 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+6 กิโลกรัม
ราคา
345 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+7 กิโลกรัม
ราคา
390 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+8 กิโลกรัม
ราคา
435 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+9 กิโลกรัม
ราคา
480 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+10 กิโลกรัม
ราคา
525 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+11 กิโลกรัม
ราคา
570 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+12 กิโลกรัม
ราคา
615 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+13 กิโลกรัม
ราคา
660 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+14 กิโลกรัม
ราคา
705 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+15 กิโลกรัม
ราคา
750 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+16 กิโลกรัม
ราคา
795 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+17 กิโลกรัม
ราคา
840 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+18 กิโลกรัม
ราคา
885 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+19 กิโลกรัม
ราคา
930 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+20 กิโลกรัม
ราคา
975 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+21 กิโลกรัม
ราคา
1,035 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+22 กิโลกรัม
ราคา
1,095 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+23 กิโลกรัม
ราคา
1,155 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+24 กิโลกรัม
ราคา
1,215 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+25 กิโลกรัม
ราคา
1,275 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+26 กิโลกรัม
ราคา
1,335 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+27 กิโลกรัม
ราคา
1,395 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+28 กิโลกรัม
ราคา
1,455 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+29 กิโลกรัม
ราคา
1,515 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+30 กิโลกรัม
ราคา
1,575 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+31 กิโลกรัม
ราคา
1,635 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+32 กิโลกรัม
ราคา
1,695 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+33 กิโลกรัม
ราคา
1,755 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+34 กิโลกรัม
ราคา
1,815 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+35 กิโลกรัม
ราคา
1,875 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+36 กิโลกรัม
ราคา
1,935 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+37 กิโลกรัม
ราคา
1,995 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+38 กิโลกรัม
ราคา
2,055 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+39 กิโลกรัม
ราคา
2,115 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+40 กิโลกรัม
ราคา
2,175 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+41 กิโลกรัม
ราคา
2,235 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+42 กิโลกรัม
ราคา
2,295 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+43 กิโลกรัม
ราคา
2,355 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+44 กิโลกรัม
ราคา
2,415 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+45 กิโลกรัม
ราคา
2,475 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+1 กิโลกรัม
ราคา
60 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+2 กิโลกรัม
ราคา
120 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+3 กิโลกรัม
ราคา
180 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+4 กิโลกรัม
ราคา
240 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+5 กิโลกรัม
ราคา
300 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+6 กิโลกรัม
ราคา
345 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+7 กิโลกรัม
ราคา
390 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+8 กิโลกรัม
ราคา
435 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+9 กิโลกรัม
ราคา
480 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+10 กิโลกรัม
ราคา
525 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+11 กิโลกรัม
ราคา
555 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+12 กิโลกรัม
ราคา
585 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+13 กิโลกรัม
ราคา
615 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+14 กิโลกรัม
ราคา
645 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+15 กิโลกรัม
ราคา
675 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+16 กิโลกรัม
ราคา
720 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+17 กิโลกรัม
ราคา
765 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+18 กิโลกรัม
ราคา
810 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+19 กิโลกรัม
ราคา
855 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+20 กิโลกรัม
ราคา
900 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+21 กิโลกรัม
ราคา
945 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+22 กิโลกรัม
ราคา
990 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+23 กิโลกรัม
ราคา
1,035 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+24 กิโลกรัม
ราคา
1,080 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+25 กิโลกรัม
ราคา
1,125 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+26 กิโลกรัม
ราคา
1,185 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+27 กิโลกรัม
ราคา
1,245 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+28 กิโลกรัม
ราคา
1,305 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+29 กิโลกรัม
ราคา
1,365 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+30 กิโลกรัม
ราคา
1,425 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+31 กิโลกรัม
ราคา
1,485 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+32 กิโลกรัม
ราคา
1,545 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+33 กิโลกรัม
ราคา
1,605 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+34 กิโลกรัม
ราคา
1,665 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+35 กิโลกรัม
ราคา
1,725 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+36 กิโลกรัม
ราคา
1,785 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+37 กิโลกรัม
ราคา
1,845 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+38 กิโลกรัม
ราคา
1,905 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+39 กิโลกรัม
ราคา
1,965 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+40 กิโลกรัม
ราคา
2,025 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+41 กิโลกรัม
ราคา
2,085 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+42 กิโลกรัม
ราคา
2,145 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+43 กิโลกรัม
ราคา
2,205 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+44 กิโลกรัม
ราคา
2,265 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+45 กิโลกรัม
ราคา
2,325 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+1 กิโลกรัม
ราคา
40 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+2 กิโลกรัม
ราคา
75 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+3 กิโลกรัม
ราคา
105 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+4 กิโลกรัม
ราคา
135 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+5 กิโลกรัม
ราคา
165 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+6 กิโลกรัม
ราคา
190 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+7 กิโลกรัม
ราคา
215 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+8 กิโลกรัม
ราคา
240 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+9 กิโลกรัม
ราคา
265 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+10 กิโลกรัม
ราคา
290 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+11 กิโลกรัม
ราคา
315 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+12 กิโลกรัม
ราคา
340 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+13 กิโลกรัม
ราคา
365 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+14 กิโลกรัม
ราคา
390 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+15 กิโลกรัม
ราคา
420 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+16 กิโลกรัม
ราคา
440 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+17 กิโลกรัม
ราคา
460 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+18 กิโลกรัม
ราคา
480 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+19 กิโลกรัม
ราคา
500 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+20 กิโลกรัม
ราคา
520 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+21 กิโลกรัม
ราคา
540 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+22 กิโลกรัม
ราคา
565 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+23 กิโลกรัม
ราคา
590 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+24 กิโลกรัม
ราคา
615 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+25 กิโลกรัม
ราคา
640 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+26 กิโลกรัม
ราคา
750 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+27 กิโลกรัม
ราคา
850 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+28 กิโลกรัม
ราคา
950 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+29 กิโลกรัม
ราคา
1,100 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+30 กิโลกรัม
ราคา
1,200 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+31 กิโลกรัม
ราคา
1,270 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+32 กิโลกรัม
ราคา
1,350 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+33 กิโลกรัม
ราคา
1,400 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+34 กิโลกรัม
ราคา
1,450 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+35 กิโลกรัม
ราคา
1,500 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+36 กิโลกรัม
ราคา
1,550 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+37 กิโลกรัม
ราคา
1,600 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+38 กิโลกรัม
ราคา
1,650 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+39 กิโลกรัม
ราคา
1,700 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+40 กิโลกรัม
ราคา
1,800 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+41 กิโลกรัม
ราคา
1,960 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+42 กิโลกรัม
ราคา
2,020 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+43 กิโลกรัม
ราคา
2,080 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+44 กิโลกรัม
ราคา
2,140 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+45 กิโลกรัม
ราคา
2,200 บาท

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. ผู้โดยสารสามารถซื้อ Lion Baggage ได้โดยผ่านช่องทางคอลเซ็นเตอร์ (+662-529-9999), เว็บไซต์ www.lionairthai.com และเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร 

 2. สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สามารถสั่งซื้อ Lion Baggage ผ่านช่องทางของ Group booking ได้ (groupbooking@lionairthai.com หรือ โทร +662-529-9977) ซึ่งรหัสการจอง (PNR) นั้น จะต้องทำการสั่งซื้อทุกท่านในจำนวนน้ำหนักที่เท่ากัน หากผู้โดยสารในหมู่คณะนั้นต้องการซื้อเป็นรายบุคคล สามารถจองได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.lionairthai.com, คอลเซ็นเตอร์ 

 3. ผู้โดยสารสามารถเลือกซื้อ Lion Baggage ได้ โดยสามารถทำการสั่งซื้อได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่น้ำหนักรวมของสัมภาระที่ผู้โดยสารได้รับ และทำการซื้อเพิ่มจะต้องไม่เกิน 45 กิโลกรัม ต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน โดยสัมภาระแต่ละชิ้นจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัม

 4. ผู้โดยสารสามารถทำการซื้อ Lion Baggage ได้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทางเท่านั้น

 5. ทางสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดซื้อ Lion Baggage สำหรับกรณีต่อไปนี้

  • สัมภาระที่ผู้โดยสารนำขึ้นเครื่อง (Carry-on baggage)

  • ที่นั่งโดยสารพิเศษ (Extra seat)

  • บัตรโดยสารสำหรับเด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี

 6. เมื่อขั้นตอนในการสั่งซื้อ Lion Baggage เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้โดยสารจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือโอนสิทธิ์ไปให้ผู้โดยสารท่านอื่นได้

 7. น้ำหนักสัมภาระของแต่ละท่าน สามารถรวมกับผู้โดยสารท่านอื่นที่มีรายชื่ออยู่ในรหัสการจองเดียวกัน (PNR) ซึ่งผู้โดยสารจะต้องมาแสดงตนและเช็คอินพร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินในวันเดินทาง

 8. หากผู้โดยสารต้องการเช็คอินโดยมีน้ำหนักสัมภาระเกินกว่าที่ผู้โดยสารได้ทำการซื้อไว้ ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมส่วนเกิน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินตามอัตราที่ทางสายการบินกำหนด

 9. การสั่งซื้อ Lion Baggage จะไม่สามารถขอเงินคืนได้ ยกเว้นกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเกิดการยกเลิกเที่ยวบิน โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เท่านั้น ทางสายการบินจะโอนน้ำหนักสัมภาระที่ผู้โดยสารได้ทำการซื้อไว้ ไปยังเที่ยวบินใหม่ หรือผู้โดยสารสามารถยื่นคำร้องขอเงินคืนได้เต็มจำนวน

 10. ในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทางในเส้นทางเดิม ทางสายการบินจะทำการโอนน้ำหนักสัมภาระที่ผู้โดยสารได้ทำการซื้อไว้ ไปยังเที่ยวบินใหม่ โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม

 11. สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Lion Baggage ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า