การซื้อนัำหนักสัมภาระล่วงหน้า

บริการซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้าที่ www.lionairthai.com คอลเซ็นเตอร์ 02-529-9999 และเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร 


น้ำหนักเพิ่ม

(กิโลกรัม)

ราคา Lion Baggage

เส้นทางในประเทศ (บาท)

เส้นทางระหว่างประเทศ (บาท)

+5

250

500

+10

350

800

+15

520

1,000

+20

690

1,200

+25

870

1,500

+30

1,000

--

+35

1,200

-


ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. ผู้โดยสารสามารถซื้อ Lion Baggage ได้โดยผ่านช่องทางคอลเซ็นเตอร์ (+662-529-9999), เว็บไซต์ www.lionairthai.com และเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร 

 2. สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สามารถสั่งซื้อ Lion Baggage ผ่านช่องทางของ Group booking ได้ (groupbooking@lionairthai.com หรือ โทร +662-529-9977) ซึ่งรหัสการจอง (PNR) นั้น จะต้องทำการสั่งซื้อทุกท่านในจำนวนน้ำหนักที่เท่ากัน หากผู้โดยสารในหมู่คณะนั้นต้องการซื้อเป็นรายบุคคล สามารถจองได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.lionairthai.com, คอลเซ็นเตอร์ 

 3. ผู้โดยสารสามารถเลือกซื้อ Lion Baggage ได้ จำนวน 5,10,15,20,25,30 และ 35 กิโลกรัม โดยสามารถทำการสั่งซื้อได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่น้ำหนักรวมของสัมภาระที่ผู้โดยสารทำการซื้อเพิ่ม จะต้องไม่เกิน 45 กิโลกรัม เมื่อรวมกับน้ำหนักสัมภาระที่ทางสายการบินกำหนดให้ฟรี  ต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน โดยสัมภาระแต่ละชิ้นจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัม

 4. ผู้โดยสารสามารถทำการซื้อ Lion Baggage ได้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทางเท่านั้น

 5. ทางสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดซื้อ Lion Baggage สำหรับกรณีต่อไปนี้

  • ผู้โดยสารที่ทำการเช็คอินผ่านทางออนไลน์ แอปพลิเคชั่นบนมือถือ หรือเคาน์เตอร์ของสายการบินแล้ว

  • สัมภาระที่ผู้โดยสารนำขึ้นเครื่อง (Carry-on baggage)

  • ที่นั่งโดยสารพิเศษ (Extra seat)

  • บัตรโดยสารสำหรับเด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี

 6. เมื่อขั้นตอนในการสั่งซื้อ Lion Baggage เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้โดยสารจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือโอนสิทธิ์ไปให้ผู้โดยสารท่านอื่นได้

 7. น้ำหนักสัมภาระของแต่ละท่าน สามารถรวมกับผู้โดยสารท่านอื่นที่มีรายชื่ออยู่ในรหัสการจองเดียวกัน (PNR) ซึ่งผู้โดยสารจะต้องมาแสดงตนและเช็คอินพร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินในวันเดินทาง

 8. หากผู้โดยสารต้องการเช็คอินโดยมีน้ำหนักสัมภาระเกินกว่าที่ผู้โดยสารได้ทำการซื้อไว้ ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมส่วนเกิน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินตามอัตราที่ทางสายการบินกำหนด

 9. การสั่งซื้อ Lion Baggage จะไม่สามารถขอเงินคืนได้ ยกเว้นกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเกิดการยกเลิกเที่ยวบิน โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เท่านั้น ทางสายการบินจะโอนน้ำหนักสัมภาระที่ผู้โดยสารได้ทำการซื้อไว้ ไปยังเที่ยวบินใหม่ หรือผู้โดยสารสามารถยื่นคำร้องขอเงินคืนได้เต็มจำนวน

 10. ในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทางในเส้นทางเดิม ทางสายการบินจะทำการโอนน้ำหนักสัมภาระที่ผู้โดยสารได้ทำการซื้อไว้ ไปยังเที่ยวบินใหม่ โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม

 11. สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Lion Baggage ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า