การซื้อนัำหนักสัมภาระล่วงหน้า

บริการซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้าที่ www.lionairthai.com คอลเซ็นเตอร์ 02-529-9999 และเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร


เพิ่มน้ำหนัก
+5 กิโลกรัม
ราคา
150 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+10 กิโลกรัม
ราคา
270 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+15 กิโลกรัม
ราคา
375 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+20 กิโลกรัม
ราคา
405 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+25 กิโลกรัม
ราคา
495 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+30 กิโลกรัม
ราคา
645 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+35 กิโลกรัม
ราคา
795 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+40 กิโลกรัม
ราคา
945 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+45 กิโลกรัม
ราคา
1,095 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+5 กิโลกรัม
ราคา
250 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+10 กิโลกรัม
ราคา
475 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+15 กิโลกรัม
ราคา
625 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+20 กิโลกรัม
ราคา
775 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+25 กิโลกรัม
ราคา
1,000 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+30 กิโลกรัม
ราคา
1,300 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+35 กิโลกรัม
ราคา
1,600 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+40 กิโลกรัม
ราคา
1,900 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+45 กิโลกรัม
ราคา
2,200 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+5 กิโลกรัม
ราคา
300 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+10 กิโลกรัม
ราคา
525 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+15 กิโลกรัม
ราคา
750 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+20 กิโลกรัม
ราคา
975 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+25 กิโลกรัม
ราคา
1,275 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+30 กิโลกรัม
ราคา
1,575 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+35 กิโลกรัม
ราคา
1,875 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+40 กิโลกรัม
ราคา
2,175 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+45 กิโลกรัม
ราคา
2,475 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+5 กิโลกรัม
ราคา
300 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+10 กิโลกรัม
ราคา
525 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+15 กิโลกรัม
ราคา
675 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+20 กิโลกรัม
ราคา
900 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+25 กิโลกรัม
ราคา
1,125 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+30 กิโลกรัม
ราคา
1,425 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+35 กิโลกรัม
ราคา
1,725 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+40 กิโลกรัม
ราคา
2,025 บาท
เพิ่มน้ำหนัก
+45 กิโลกรัม
ราคา
2,325 บาท

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. ผู้โดยสารสามารถซื้อ Lion Baggage ได้โดยผ่านช่องทางคอลเซ็นเตอร์ (+662-529-9999), เว็บไซต์ www.lionairthai.com และเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร 

 2. สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สามารถสั่งซื้อ Lion Baggage ผ่านช่องทางของ Group booking ได้ (groupbooking@lionairthai.com หรือ โทร +662-529-9977) ซึ่งรหัสการจอง (PNR) นั้น จะต้องทำการสั่งซื้อทุกท่านในจำนวนน้ำหนักที่เท่ากัน หากผู้โดยสารในหมู่คณะนั้นต้องการซื้อเป็นรายบุคคล สามารถจองได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.lionairthai.com, คอลเซ็นเตอร์ 

 3. ผู้โดยสารสามารถเลือกซื้อ Lion Baggage ได้ โดยสามารถทำการสั่งซื้อได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่น้ำหนักรวมของสัมภาระที่ผู้โดยสารได้รับ และทำการซื้อเพิ่มจะต้องไม่เกิน 45 กิโลกรัม ต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน โดยสัมภาระแต่ละชิ้นจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัม

 4. ผู้โดยสารสามารถทำการซื้อ Lion Baggage ได้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทางเท่านั้น

 5. ทางสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดซื้อ Lion Baggage สำหรับกรณีต่อไปนี้

  • สัมภาระที่ผู้โดยสารนำขึ้นเครื่อง (Carry-on baggage)

  • ที่นั่งโดยสารพิเศษ (Extra seat)

  • บัตรโดยสารสำหรับเด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี

 6. เมื่อขั้นตอนในการสั่งซื้อ Lion Baggage เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้โดยสารจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือโอนสิทธิ์ไปให้ผู้โดยสารท่านอื่นได้

 7. น้ำหนักสัมภาระของแต่ละท่าน สามารถรวมกับผู้โดยสารท่านอื่นที่มีรายชื่ออยู่ในรหัสการจองเดียวกัน (PNR) ซึ่งผู้โดยสารจะต้องมาแสดงตนและเช็คอินพร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินในวันเดินทาง

 8. หากผู้โดยสารต้องการเช็คอินโดยมีน้ำหนักสัมภาระเกินกว่าที่ผู้โดยสารได้ทำการซื้อไว้ ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมส่วนเกิน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินตามอัตราที่ทางสายการบินกำหนด

 9. การสั่งซื้อ Lion Baggage จะไม่สามารถขอเงินคืนได้ ยกเว้นกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเกิดการยกเลิกเที่ยวบิน โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เท่านั้น ทางสายการบินจะโอนน้ำหนักสัมภาระที่ผู้โดยสารได้ทำการซื้อไว้ ไปยังเที่ยวบินใหม่ หรือผู้โดยสารสามารถยื่นคำร้องขอเงินคืนได้เต็มจำนวน

 10. ในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทางในเส้นทางเดิม ทางสายการบินจะทำการโอนน้ำหนักสัมภาระที่ผู้โดยสารได้ทำการซื้อไว้ ไปยังเที่ยวบินใหม่ โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม

 11. สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Lion Baggage ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า