ราคาบัตรโดยสาร

ช่วงเวลาจอง: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดอนเมืองเชียงใหม่

เดินทาง : วันนี้เป็นต้นไป


ชั้นประหยัด

1,000 บาท

น้ำหนักสัมภาระ

ฟรี 10 กก.

ดอนเมือง เชียงราย

เดินทาง : วันนี้เป็นต้นไป


ชั้นประหยัด

1,000 บาท

น้ำหนักสัมภาระ

ฟรี 10 กก.

ดอนเมือง พิษณุโลก

เดินทาง : วันนี้เป็นต้นไป


ชั้นประหยัด

1,000 บาท

น้ำหนักสัมภาระ

ฟรี 10 กก.

ใหม่!

ดอนเมือง น่าน

เดินทาง : วันนี้เป็นต้นไป


ชั้นประหยัด

1,000 บาท

น้ำหนักสัมภาระ

ฟรี 10 กก.

ดอนเมือง ขอนแก่น

เดินทาง : วันนี้เป็นต้นไป


ชั้นประหยัด

1,000 บาท

น้ำหนักสัมภาระ

ฟรี 10 กก.

ดอนเมือง อุดรธานี

เดินทาง : วันนี้เป็นต้นไป


ชั้นประหยัด

1,000 บาท

น้ำหนักสัมภาระ

ฟรี 10 กก.

ดอนเมือง อุบลราชธานี

เดินทาง : วันนี้เป็นต้นไป


ชั้นประหยัด

1,000 บาท

น้ำหนักสัมภาระ

ฟรี 10 กก.

ดอนเมือง สุราษฎร์ธานี

เดินทาง : วันนี้เป็นต้นไป


ชั้นประหยัด

1,000 บาท

น้ำหนักสัมภาระ

ฟรี 10 กก.

ดอนเมือง นครศรีธรรมราช

เดินทาง : วันนี้เป็นต้นไป


ชั้นประหยัด

1,000 บาท

น้ำหนักสัมภาระ

ฟรี 10 กก.

ดอนเมือง ตรัง

เดินทาง : วันนี้เป็นต้นไป


ชั้นประหยัด

1,000 บาท

น้ำหนักสัมภาระ

ฟรี 10 กก.

ดอนเมือง ภูเก็ต

เดินทาง : วันนี้เป็นต้นไป


ชั้นประหยัด

1,000 บาท

น้ำหนักสัมภาระ

ฟรี 10 กก.

ดอนเมือง กระบี่

เดินทาง : วันนี้เป็นต้นไป


ชั้นประหยัด

1,000 บาท

น้ำหนักสัมภาระ

ฟรี 10 กก.

ดอนเมือง หาดใหญ่

เดินทาง : วันนี้เป็นต้นไป


ชั้นประหยัด

1,000 บาท

น้ำหนักสัมภาระ

ฟรี 10 กก.

หาดใหญ่ อุดรธานี

เดินทาง : วันนี้เป็นต้นไป


ชั้นประหยัด

1,500บาท

ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม

-

เชียงใหม่ พัทยา

เดินทาง : วันนี้เป็นต้นไป


ชั้นประหยัด

1,000 บาท

น้ำหนักสัมภาระ

ฟรี 10 กก.

ข้อตกลงและเงื่อนไข:

  • ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารที่รวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว
  • ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
  • โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
  • ผู้โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 750 บาท และส่วนต่างของบัตรโดยสารใบใหม่ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง 4 ชั่วโมง
  • บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และเส้นทางได้
  • *** สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

ประกาศจากสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย | รูปแบบบริการและค่าโดยสารสำหรับเส้นทางภายในประเทศ