อาหารบนเครื่อง

บริการสั่งอาหารล่วงหน้า เพื่อความสะดวกสบายในราคาที่ประหยัดกว่า ด้วยเมนูอาหารที่หลากหลาย เริ่มบริการ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป


No ภาพ รายละเอียด ราคาปกติ (บาท)
1 ข้าวไก่เทอริยากิ + น้ำแร่มิเนเร่ 150 สั่งจอง
2 ข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นไก่ทอด + น้ำแร่มิเนเร่ 150 สั่งจอง

 1. บริการนี้จัดเตรียมให้กับผู้โดยสารของสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เท่านั้น
 2. รายการอาหารอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลา อาหารอาจมีส่วนประกอบของถั่ว ผลิตภัณฑ์จากนม อาหารทะเล ไข่ และ/หรือแป้ง
 3. สายการบินไม่อนุญาตให้ทำการสั่งซื้อหรือเปลี่ยนแปลงรายการอาหารที่ได้สั่งซื้อไว้แล้วก่อนภายใน 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง โดยสามารถจองผ่านช่องทางเว็บไซต์ (lionairthai.com), คอลเซ็นเตอร์ (+662-529-9999) และเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร
 4. สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ไม่สามารถ สั่งจองอาหารล่วงหน้าผ่านช่องทางของ Group booking ได้ (groupbooking@lionairthai.com หรือ โทร +662-529-9977) แต่ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถสั่งซื้ออาหารผ่านผ่านช่องทางคอลเซ็นเตอร์เท่านั้น
 5. ราคาและส่วนลดต่างๆ สำหรับการสั่งซื้ออาหารล่วงหน้าจะมีผลในขณะที่ดำเนินการสั่งซื้อแล้วเท่านั้น
 6. สายการบินจะไม่รับยกเลิกการสั่งจองอาหาร หลังจากที่ผู้โดยสารทำการชำระเงินแล้ว
 7. หากสายการบินไม่สามารถจัดหารายการอาหารตามที่ผู้โดยสารได้สั่งจองไว้ สายการบินจะทำการแจ้งให้ผู้โดยสารทราบทางโทรศัพท์ (ล่วงหน้า24ชั่วโมงก่อนการเดินทาง),และยืนยันอีกครั้งทางอีเมล โดยผู้โดยสารสามารถเลือกรับอาหารรายการอื่น (ที่ราคาเท่ากันหรือต่ำกว่า) หรือขอคืนเงินเต็มจำนวนได้
 8. ทางสายการบินจะยึดถือบัตรที่นั่ง (Boarding Pass) เป็นหลักฐานในการรับอาหารที่ผู้โดยสารได้สั่งจองไว้ ซึ่งผู้โดยสารจะต้องแสดงบัตรที่นั่งต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 9. การชำระเงินคืน ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนในกรณีดังต่อไปนี้
  1. สายการบินไม่สามารถจัดหาอาหารตามรายการที่ผู้โดยสารสั่งจองไว้ และปฏิเสธทางเลือกในข้อ 7
  2. เที่ยวบินที่ล้าช้าเกินกว่า 2.01 ชั่วโมง
  3. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เนื่องจากความล่าช้าซึ่งเกิดจากทางสายการบิน
  4. การยกเลิกเที่ยวบินจากทางสายการบิน
 10. สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการชำระคืนเงินคืนให้บุคคลที่ทำการชำระค่าจองอาหาร หรือตามหนังสือมอบอำนาจคำสั่งจากบุคคลเท่านั้น
 11. สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Lion Meal ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า