Lion Air Terms & Conditions
Top

เงื่อนไขในการขนส่ง

1. คำนิยาม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ มีความหมายดังต่อไปนี้

 1. “พวกเรา” “ของพวกเรา” “โดยพวกเรา” “เรา” และ “สายการบิน” หมายถึง บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด หรือ สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ (Thai Lion Mentari Co., Ltd or Thai Lion air)
 2. “ลูกค้า”, "ผู้โดยสาร", "ท่าน", "ของท่าน" และ "ตัวท่านเอง" หมายถึงผู้ใช้บริการ ยกเว้นพนักงานบนเครื่องที่ถูกขนส่งด้วยเครื่องบินภายใต้ความยินยอมของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์
 3. “สัมภาระ” หมายถึง ทรัพย์สินส่วนตัวที่ท่านได้นำไปด้วยระหว่างการเดินทาง โดยให้หมายความรวมถึงสัมภาระที่ได้ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน
 4. “ทะเบียนสัมภาระ” หมายถึง เอกสารที่สายการบินออกให้แก่ผู้โดยสารเพื่อเป็นใบรับสำหรับสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว ซึ่งรวมถึงป้ายสัมภาระด้วย
 5. “ป้ายสัมภาระ” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินเพื่อการแสดงว่า สัมภาระนั้นเป็นสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
 6. “สัมภาระ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว” หมายถึง สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ และสายการบินได้ออกป้ายสัมภาระ ให้ ซึ่งรวมถึง “สัมภาระที่ได้ลงทะเบียนแล้ว”
 7. “เงื่อนไขของสัญญา” หมายถึง ข้อความที่ได้ระบุในเอกสารยืนยันรายละเอียด การเดินทาง หรือ อ้างอิงถึง รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการบิน นี้ และประกาศของสายการบิน ณ สถานที่ต่างๆ
 8. “เวลาต่อเครื่อง” หมายถึงเวลาช่วงที่เที่ยวบินเดินทางถึงจุดหมายไป จนถึงเวลาเดินทางออกของเที่ยวบินอีกเที่ยว ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 90 นาทีและห่างกันไม่เกิน 12 ชั่วโมง เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเวลาต่อเครื่องนี้โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
 9. “ความเสียหาย” รวมถึง ความตาย, ความบาดเจ็บของของผู้โดยสาร, ความล่าช้า, ความสูญหาย, ความสูญหายบางส่วนหรือความเสียหายอย่างอื่น ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางหรือการบริการอันเกิด ขึ้นจากการกระทำของสายการบิน
 10. “บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินหรือในนามของสายการบิน ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเพื่อการขึ้นเครื่องบิน
 11. “เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง” หมายถึง เอกสารที่สายการบินออกให้แก่ผู้โดยสารซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้โดยสาร, ข้อมูลเที่ยวบิน, เงื่อนไขของสัญญาและประกาศ ที่สำหรับยืนยันรายละเอียดการเดินทางที่ไม่ใช่ใช้เป็นบัตรโดยสาร สำหรับการเดินทาง
 12. "เส้นทางการบิน" หมายถึง เที่ยวบินจากท่าอากาศยานของเมืองต้นทางสู่ท่าอากาศยานของเมืองปลายทาง
 13. "ที่นั่ง" หมายถึง ที่นั่งในเครื่องบินของสายการบิน
 14. “ค่าธรรมเนียม” หมายถึง ค่าธรรมเนียมต่างๆที่สายการบินประกาศออกไปในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือทางกระดาษ
 15. “บัตรโดยสาร” หมายถึง เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ซึ่งรวมถึงบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยสายการบินหรือในนามของสายการบิน รวมทั้งเงื่อนไขของสัญญาและประกาศที่ระบุไว้ด้วย
 16. “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินเหล่านี้
 17. “สัมภาระที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ” หมายถึงสัมภาระใดๆ นอกเหนือจากสัมภาระที่ได้ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งสิ่งของทั้งหมดที่ท่านนำเข้าไปในห้องโดยสารของเครื่องบิน ด้วย
 18. “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.lionairthai.com ที่สายการบินได้จัดทำ ขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารสำรองที่นั่งออนไลน์ และศึกษาข้อมูลของสายการบิน

2. การบังคับใช้

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้เพื่อการเดินทางทางอากาศรวมทั้งการเดินทางของผู้โดยสารและสัมภาระภาคพื้นดินที่กระทำการโดยสายการบินหรือในนามของสายการบิน และเพื่อความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งและการเดินทางทางอากาศ
 2. หากเงื่อนไขและข้อบังคับเหล่านี้ ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดอื่นๆ ที่สายการบินได้กระทำไว้ในภารกิจเฉพาะบางเรื่อง ให้ถือข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นหลักสำคัญ
 3. ข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกจัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ การตีความและเงื่อนไขให้ยึดถือนัยตามภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

3. ช่องทางการสำรองที่นั่ง

 1. การสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์: การสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ต้องทำการสำรองและชำระเงินก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
 2. การสำรองที่นั่งผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-529-9999 การสำรองที่นั่งผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ต้องทำการสำรองและชำระเงินด้วยบัตรเครดิตพร้อมทั้งค่าดำเนินการ 107 บาทต่อท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 100 บาทต่อท่าน สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
 3. การสำรองที่นั่งผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร: การสำรองที่นั่งผ่านทางเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารจะต้องทำการจองและชำระเงินก่อนเคาน์เตอร์เช็คอินในเที่ยวบินนั้นปิดทำการ วิธีการชำระเงินท่านสามารถเลือกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเงินสด
 4. การสำรองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ: การสำรองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไปที่มีความประสงค์จะเดินทางไปพร้อมกันในเที่ยวบิน ต้องทำการจองผ่านศูนย์บริการลูกค้าทาง หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-9977 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30-17:30 การสำรองสำหรับหมู่คณะต้องทำการจองล่วงหน้าก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย 10 วันทำการ ท่านสามารถชำระค่าบริการโดยโอนเงินผ่านธนาคาร และทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสำรองล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณา

4. บัตรโดยสาร และเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง

 1. เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ถือเป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นของสัญญาการขนส่งระหว่างผู้โดยสารสายการบิน โดยเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ข้อบังคับ และเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ให้รวมเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาระหว่างผู้โดยสารและสายการบิน
 2. การโอนสิทธิ์ในการขนส่งให้เป็นไปตามข้อบังคับและเงื่อนไขการบิน และเงื่อนไขของสัญญาระหว่างผู้โดยสารและสายการบิน
 3. เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง จะมีผลใช้ได้เฉพาะผู้โดยสารที่ชื่อปรากฏในเอกสารรายละเอียดยืนยันการเดินทางของเที่ยวบิน นั้นๆเท่านั้น
 4. สายการบินจะให้บริการผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฏในเอกสารยืนยัน รายละเอียดการเดินทางหรือบัตรโดยสารเท่านั้น โดยท่านต้องแสดงเอกสารประจำตัวของท่าน รายละเอียดชื่อ-นามสกุล ของผู้เดินทาง ต้องตรงตามเอกสารในบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (บัตรประจำตัวประชาชน สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และหนังสือเดินทาง สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนยืนยันในการเดินทาง

5. อัตราค่าโดยสาร

 1. อัตราค่าโดยสาร ครอบคลุมเฉพาะการบริการรับส่งจากท่าอากาศยานต้นทางไปยังท่าอากาศยานปลายทาง โดยรวมบริการรับ-ส่งภาคพื้นดินระหว่างท่าอากาศยาน กับอาคารผู้โดยสารอื่นๆ สายการบินให้บริการแบบจุดต่อจุดเท่านั้นและจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผู้โดยสารที่ต่อเที่ยวบินอื่น
 2. อัตราค่าโดยสารสำหรับทารก อายุตั้งแต่ 8 วันถึง 2 ปี หรือ 24 เดือน นับถึงวันเดินทาง ท่านสามารถตรวจสอบได้จากตารางอัตราค่าธรรมเนียม สายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เดินทางสำหรับทารกที่มีอายุต่ำกว่า 8 วัน โดยอนุญาตให้ผู้ใหญ่หนึ่งคน ต่อเด็กทารกหนึ่งคนเท่านั้น และไม่อนุญาตให้นำรถเข็นหรือที่นั่งสำหรับเด็กขึ้นบนห้องโดยสารของเครื่องบิน
 3. ภาษีและค่าประกันภัย ที่ถูกเรียกเก็บโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆ หรือจากการประกอบการของท่าอากาศยานอันเนื่องจากการใช้บริการของท่าน ท่านจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยจะถูกรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมของสายการบิน ซึ่งค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอันเกิดจากการเดินทางทางอากาศอาจเปลี่ยนแปลงได้ ถึงแม้ว่าท่านได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งแล้ว และท่านยังคงต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อนการเดินทาง ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอเงินคืนตามที่สายการบินกำหนด
 4. อัตราแลกเปลี่ยน ท่านจะต้องชำระค่าโดยสาร ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นสกุลเงินตามที่ระบุไว้
 5. อัตราค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ รวมไปถึงตารางการบินและเส้นทางการบินที่ระบุไว้ให้ถือว่าถูกต้องตามที่ประกาศไว้ ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการทบทวนอัตราค่าโดยสารและตารางการบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. อัตราค่าโดยสารที่ปรับใช้ คือ ค่าโดยสารที่ประกาศโดยสายการบิน ไม่ว่าจะในรูปแบบของสื่อใดๆ อัตราค่าโดยสารที่ระบุ อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้

6. การยืนยันการสำรองที่นั่ง

 1. ท่านต้องชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนเมื่อได้ทำการสำรองที่นั่งและได้รับรหัสการชำระเงิน การยืนยันการสำรองที่นั่งของท่าน จะได้รับการยืนยันหลังจากท่านได้ชำระเงินค่าโดยสารเต็มจำนวน และหลังจากที่สายการบินได้ออกเอกสารยืนยันการสำรองที่นั่ง หรือ เอกสารรายละเอียดการบินเพื่อยืนยันการเดินทาง หากไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่สายการบินกำหนด สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง และ/หรือ สงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ท่านขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางได้
 2. ท่านรับทราบ ยินยอม และตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้แก่สายการบินนั้น ทางสายการบินสามารถนำไปใช้เพื่อสำรองที่นั่งและยืนยันการเดินทาง เพื่อจัดหาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น การตรวจสอบการเข้าเมือง ทำบัญชี เรียกเก็บเงิน ตรวจสอบบัตรเครดิต หรือบัตรชำระเงินอื่นๆ วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย การจัดการด้านกฎหมาย การทดสอบระบบ การพัฒนาต่างๆ และเป็นข้อมูลในการติดต่อกับท่าน โดยท่านอนุญาตให้สายการบินเก็บและใช้ข้อมูลของท่านส่งต่อไปยังสำนักงานสายการบิน บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการการบิน หรือตัวแทนของรัฐ เป็นต้น
 3. สายการบินจะจัดสรรที่นั่งให้กับผู้โดยสาร เมื่อดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่ เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย กฎข้อบังคับการบิน หรือ สุขภาพของผู้โดยสาร สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่นั่งผู้โดยสารโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องหรือขณะที่ได้ออกเดินทางแล้วก็ ตาม และทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารย้ายที่นั่งที่ไม่ได้ระบุไว้ในบัตรโดยสาร

Lion Seat Selection

 1. ผู้โดยสารสามารถ ซื้อบริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า ได้ที่ เว็บไซต์ www.lionairthai.com หรือ ติดต่อ คอลเซ็นเตอร์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-9999 หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
 2. ผู้โดยสารสามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ และเว็บไซต์ เพื่อซื้อบริการเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือ ติดต่อ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ก่อนเวลาปิดรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (ปิดรับเช็คอิน)
 3. บริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
 4. ผู้โดยสารที่ซื้อบริการเลือกที่นั่งล่วงหน้าไปแล้ว หากต้องการเปลี่ยนที่นั่งอีกครั้ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เช็คอินในวันเดินทาง (การดำเนินการในส่วนนี้อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)
 5. ผู้โดยสารไม่สามารถซื้อบริการเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • ผู้โดยสารที่ทำการเช็คอินไปแล้ว ทั้งเช็คอินผ่านเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ ไม่สามารถซื้อบริการเลือกที่นั่งได้ภายใน 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
  • ผู้โดยสารประเภท ทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี)
 6. ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการจัด หรือ เลือกที่นั่งให้ผู้โดยสาร ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่มีการจองบริการเลือกที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
 7. ผู้โดยสารเดินทางเป็นหมู่คณะมากกว่า 10 ท่านขึ้นไป สามารถซื้อบริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า ได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-9999
 8. บริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า ไม่สามารถขอทำคืนเงินได้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้โดยสารได้รับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ แจ้งเปลี่ยนเวลาเที่ยวบิน ทางการสายการบินจะทำการจองที่นั่งใหม่ให้กับผู้โดยสาร หากในกรณีที่ทางสายการบินไม่สามารถจองที่นั่งเดิมให้ผู้โดยสารได้ ทางสายการบินยินดีรับผิดชอบโดยจะทำการยกเลิกและคืนเงินแก่ผู้โดยสาร ทั้งนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ คอลเซ็นเตอร์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-9999 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 9. ในกรณีผู้โดยสารทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน จะมีการค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามเงื่อนไขของบัตรโดยสาร หากผู้โดยสารได้ซื้อบริการเลือกที่นั่งล่วงหน้าไว้ในเที่ยวบินเดิม ทางสายการบินยินดีจองที่นั่งในเที่ยวบินใหม่ให้ผู้โดยสารโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้การเลือกที่นั่งขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนที่นั่งระหว่างที่โดยสารอยู่บนเครื่องบิน ทางสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ มีบริการจำหน่ายที่นั่งบนเครื่องบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างและเส้นทางบิน ตามรายละเอียดด้านล่างนี้


รายละเอียดและราคาขายที่นั่งระหว่างที่โดยสารบนเครื่องบิน

เส้นทาง

บาท

เที่ยวบินภายในประเทศ 300
เที่ยวบินระหว่างประเทศ 500
เที่ยวบินประเทศญี่ปุ่น 950

*สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

สายการบินอนุญาตให้ผู้โดยสารทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ ก่อนกำหนดการเดินทางเดิมอย่างน้อย 4 ชั่วโมง หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด สายการบินไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดของสายการบิน และค่าส่วนต่างของภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • หากอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่สูงกว่าอัตราค่าโดยสารเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างที่เกิดขึ้น
 • หากอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่ต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารเที่ยวบินเดิม ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์คืนค่าโดยสารส่วนต่างนั้น
 • การเปลี่ยนแปลงจะยังไม่ถือว่าได้รับการยืนยันจนกว่าสายการบินจะออกหมายเลขการ สำรองที่นั่งใหม่ และ/หรือ เอกสารยืนยันการเดินทางใหม่ให้แก่ท่าน
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินได้
 • อัตราค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง 750 บาท ยังไม่รวมค่าส่วนต่างของราคาบัตรโดยสารที่สูงขึ้น และค่าส่วนต่างบัตรโดยสารที่จองผ่าน ตัวแทนจำหน่าย

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ได้ที่ เว็บไซต์ www.lionairthai.com หรือ ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-9999 หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

8. การเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ผู้เดินทาง

สายการบินสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร หลังจากได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งแล้ว ยกเว้นตัวอักษรในชื่อ นามสกุลผิดหรือตกหล่น ซึ่งสามารถเรียกร้องต่อทางสายการบินเพื่อเปลี่ยนแปลงได้

 • ตัวอักษรผิดไม่เกินสาม (3) ตัว (รวมชื่อ / ชื่อกลางและนามสกุล) ที่มีการออกเสียงเหมือนกัน แก้ไขได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ตัวอักษรผิดมากกว่าสาม (3) ตัว (รวมชื่อ / ชื่อกลางและนามสกุล) จะมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงชื่อ
 • ไม่ออกเสียง ชื่อ นามสกุล เป็นบุคคลอื่น
 • อัตราค่าธรรมเนียมในการแก้ไขตัวอักษรในชื่อ นามสกุล คำนำหน้าที่ผิดหรือตกหล่น ต่อท่าน ต่อรหัสสำรองที่นั่ง ต่อครั้ง เป็นเงินจำนวน 750 บาท

ผู้โดยสารสามารถแก้ไขชื่อได้กับทางคอลเซ็นเตอร์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-9999 หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร โดยสารของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

เมื่อมีการออกหมายเลขการจอง ผู้โดยสารจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสารในการจองที่ยืนยันด้วยชื่อผู้โดยสารอื่น แต่กรณีที่ชื่อที่ไม่ถูกต้อง ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วย อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงชื่อ

9. การยกเลิกบัตรโดยสาร และการคืนเงิน

 1. ผู้โดยสารจะได้รับคืนค่าภาษีสนามบิน (TS) เท่านั้น
 2. ผู้โดยสารสามารถทำเรื่องขอคืนเงินได้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันเดินทางที่ระบุในบัตรโดยสาร
 3. ค่าประกันภัยการเดินทาง ผู้โดยสารจะไม่สามารถขอเงินคืนได้
 4. กรณีผู้โดยสารแจ้งขอคืนเงินเต็มจำนวน เนื่องจากสำรองที่นั่งมาซ้ำกัน รายละเอียดการจองนั้นต้องเหมือนกันทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบิน วันและเวลาการเดินทาง หรือชื่อ-นามสกุลของผู้เดินทาง รวมทั้งวัน เวลาที่ออกบัตรโดยสาร
 5. กรณีมีการยืนยันโดยธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตว่าเป็นรายการทุจริต
  • ถ้าบัตรโดยสารยังไม่ได้ใช้เดินทางในทุกเที่ยวบินตามรายการบัตรโดยสาร สายการบินจะดำเนินการคืนเงินให้เต็มจำนวนเข้าบัตรเครติดที่ทำรายการมา
  • ถ้าบัตรโดยสารถูกใช้ไปเที่ยวใดเที่ยวหนึ่งแล้ว สายการบินจะดำเนินการคืนเงินในเที่ยวบินที่ยังไม่ได้ใช้เดินทางเข้าบัตรเครติดที่ทำรายการมา
 1. บริการเสริมพิเศษจากทางสายการบินไม่สามารถขอคืนเงินได้

10. เช็คอิน

การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สิ่งจำเป็น และข้อมูลอื่นๆสำหรับการเดินทาง

 1. เคาน์เตอร์สำหรับลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง เที่ยวบินภายในประเทศเปิดให้บริการก่อนเวลากำหนดการเดินทาง 2 ชั่วโมงและปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลากำหนดการเดินทาง 45 นาที เที่ยวบินระหว่างประเทศเปิดให้บริการก่อนเวลากำหนดการเดินทาง 3 ชั่วโมงและปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลากำหนดการเดินทาง 1 ชั่วโมง โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทางตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินฉบับนี้และไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง
  • หาก ท่านไม่สามารถแสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานภาคพื้นของสายการบินได้
  • หาก ท่านไม่สามารถแสดงเอกสารได้ครบถ้วนและถูกต้อง รวมไปถึงเอกสารการเดินทางที่ชำรุด ไม่สมบูรณ์ รวมไปถึงเอกสารในการอนุญาตเดินทางเข้าประเทศนั้น (วีซ่า)
  • หาก ท่านไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ต้องชำระ แก่สายการบิน
  • หาก ท่านได้กระทำการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อความวุ่นวาย หรือดูหมิ่นพนักงานของสายการบินไม่ว่าโดยวาจาหรือการกระทำใดๆ
  • หาก รัฐบาลหรือหน่วยงานใดๆ ไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง
  • สายการบินเห็นควรว่าท่านไม่สมควรแก่การเดินทาง อันเนื่องมาจากอาการเมาสุราหรือลักษณะที่เป็นอันตรายอย่างเห็นได้ชัด
  • สายการบินเห็นว่าท่านไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือเงื่อนไขของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้โดยสารอื่นๆ
 1. การขึ้นเครื่องท่านจะต้องแสดงตัว ณ ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ซึ่งประตูขึ้นเครื่องจะปิด 20 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง หากท่านไม่มาแสดงตัวภายในระยะเวลาที่กำหนดสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 2. ท่านจะต้องแสดงตัวที่จุดลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง ตรงตามเวลาที่กำหนดและแสดงตัวที่ประตูขึ้นเครื่องไม่เกินเวลาที่ได้ระบุไว้ หากท่านไม่มาลงทะเบียนยืนยันการเดินทาง ได้ตามเวลาหรือขึ้นเครื่องตามเวลาออกเดินทาง สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน และท่านสามารถขอรับเงินคืนได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบิน
 3. เอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบในการจัดหา ตลอดจนเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางให้พร้อม เพื่อนำมาใช้ประกอบการเดินทางเข้าและออกประเทศ รวมไปถึงเอกสารที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือเอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดของประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่านบัญญัติไว้ ทั้งนี้สายการบินขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือมีเอกสารที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดดังกล่าวขึ้นเครื่อง
  • เส้นทางบินภายในประเทศ ผู้บรรลุนิติภาวะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ฉบับจริงประกอบการเดินทางภายในประเทศทุกเส้นทาง เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องแสดงสูติบัตรฉบับจริงหรือบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง
  • เส้นทางบินระหว่างประเทศ ผู้โดยสารจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน รวมทั้งวีซ่าเดินทางเข้าประเทศถูกต้อง
 1. การไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ ผู้โดยสารยินยอมที่จะชำระค่าโดยสาร และ/หรือ ค่าปรับที่จะต้องชำระเมื่อใดก็ตามที่สายการบินจำเป็นต้องส่งผู้โดยสารกลับสู่ประเทศต้นทางหรือประเทศอื่นตาม คำสั่งของรัฐบาล หรือหน่วยงานพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เนื่องด้วยเหตุผลที่ผู้โดยสารไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ สายการบินสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าโดยสารไม่ว่ากรณี ใดๆ
 2. ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการกักตัวและอื่นๆ โดยหากสายการบินจำเป็นต้องชำระเงินหรือค่าปรับ หรือค่าสินไหมทดแทน หรือต้องมีรายจ่ายอันเกิดจากการที่ท่านไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดในการเดินทางอื่นๆ ของประเทศที่ท่านได้เดินทางเข้าหรือออก เดินทางผ่าน หากมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำ เอกสารที่จำเป็น ท่านจะต้องชำระเงินคืนแก่สายการบินตามจำนวนที่ สายการบินได้สำรองจ่ายไป หรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้สายการบินสามารถนำมูลค่าบัตรโดยสารที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ หรือเงินจำนวนใดๆของท่านที่อยู่ในความครอบครองของสายการบินมา ใช้ชำระเงินหรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้
 3. การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย ท่านอาจจะเข้ารับการตรวจสอบความปลอดภัยใดๆหรือการตรวจสุขภาพโดยรัฐบาล เจ้าหน้าที่สนามบินหรือเจ้าหน้าที่ของสายการบิน

11. สิทธิในการปฏิเสธการบิน หรือ การเดินทาง

 1. ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยหรือในดุลยพินิจ สายการบินอาจปฏิเสธท่านหรือสัมภาระของท่าน หากพิจารณาเห็นว่า
  • การกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นทางด้านความปลอดภัย
  • เป็นการกระทำเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐ หรือประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน
  • พฤติกรรม สถานะ อายุ หรือภาวะทางจิตและกายของท่าน หรือสภาพของสัมภาระของท่านมี ลักษณะ เป็นเหตุให้เกิดอันตราย ความไม่สะดวก หรือทำให้ท่านเป็นที่รังเกียจของผู้โดยสารท่านอื่น หรือลูกเรือ หรือ มีอันตรายหรือทำให้เกิดความเสี่ยงต่อตัวท่านเอง หรือต่อบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น
  • ท่านได้ประพฤติผิดระหว่างการเดินทางในเที่ยวบินก่อนหน้านี้และอาจเกิดขึ้นซ้ำได้อีก
  • ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของสายการบินได้
  • ท่านปฏิเสธไม่เข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
  • ท่านยังไม่ได้ชำระค่าโดยสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใดที่ต้องชำระ
  • การชำระเงินของท่านทำโดยการฉ้อฉล ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • ท่านไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องครบถ้วน
  • การสำรองที่นั่งได้กระทำโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • บัตรเครดิตที่ท่านนำมาใช้ชำระค่าโดยสารได้ถูกแจ้งว่าหายหรือถูกขโมย หรือมีการปลอมแปลง
  • เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง การสำรองที่นั่ง หรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ได้มาโดยการ ปลอมแปลงหรือฉ้อฉล
  • เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยบุคคล อื่นที่ไม่ใช่สายการบินหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต สายการบินสงวนสิทธิในการยึดเอกสารดังกล่าว
  • บุคคลที่ยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเดินทางไม่สามารถพิสูจน์ ตัวเองได้ว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเป็น ผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้น ซึ่งในกรณีนี้สายการบินขอสงวนสิทธิในการยึดเอกสารดังกล่าว
 1. ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง (YPTA)
  • อายุต่ำกว่า 12 ปี: สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทาง
  • อายุระหว่าง 12 -16 ปี: สายการบินยอมรับการเดินทางโดยไม่มีเจ้าหน้าที่สายการบินดูแล
  • ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เดินทางเพียงลำพัง เว้นแต่มีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีร่วมเดินทางด้วย
 2. ผู้โดยสารที่มีอาการทางการแพทย์จำเป็นต้องมอบใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องโดยลงวันที่ไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่เดินทาง เมื่อผู้โดยสารยืนยันเพื่อลงทะเบียนการเดินทาง เพื่อยืนยันว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ (Fit to fly) และอาจจำเป็นต้องมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วย สำหรับความปลอดภัยของผู้โดยสาร เราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับผู้ โดยสารที่มีอาการของโรคติดเชื้อ โรคติดต่อ หรือโรคเรื้อรังตามที่เราเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว ขอให้ผู้โดยสารที่มีข้อกำหนดเฉพาะที่ต้องการความช่วยเหลือ พิเศษ และผู้โดยสารที่มีอาการ หรือ ความเจ็บป่วยทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึงผู้ที่อาจต้องการการจัดการ หรือนำยาประจำตัวหรือ เข็มฉีดยาขึ้นเครื่อง ติดต่อสายการบินหรือคอลเซ็นเตอร์ อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนด เพื่อจัดการประเภทของความช่วยเหลือที่จำเป็นล่วงหน้า

สายการบินอาจจำเป็นต้องให้ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเดินทาง โดยมีผู้ร่วมเดินทางด้วย เพื่อความปลอดภัยหรือช่วยเหลือในการอพยพบนเครื่องบิน และผู้ร่วมเดินทางด้วยจะต้องสามารถเข้าใจคำแนะนำด้านความปลอดภัยและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องได้

สายการบินขอสงวนสิทธิ์ที่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางถ้ามีความเสี่ยงที่ผิดปกติใด ๆ หรืออันตรายต่อผู้โดยสารหรือให้แก่บุคคลอื่น ผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือพิเศษจะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉินหรือบริเวณปีกแถวทางออกฉุกเฉิน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสุขภาพ ข้อกำหนดของรัฐ กฎหมาย หรือความปลอดภัย สายการบิน จะจัดที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษตามความเหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย หรือจัดที่นั่งให้ใหม่เมื่อเห็นสมควร
สายการบินขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับผู้โดยสารที่ต้องเดินทางอยู่บนเปลในเที่ยวบินใด ๆ

สายการบินจะไม่ปฏิเสธที่จะดำเนินขนส่งผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นหรือผู้โดยสาร ที่ใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ ยกเว้นในกรณีดังกล่าวจะไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย สายการบินจะยอมรับรถเข็นหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น เป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

 1. สตรีมีครรภ์ ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบ ถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่ง รวมไปถึง ณ จุดยืนยันการลงทะเบียน และต้องแสดงเอกสารในการฝากครรภ์แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน โดยผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางดังต่อไปนี้:
  • การตั้งครรภ์ถึง 28 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์): ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ โดยให้ผู้โดยสารลงนามในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆต่อสายการบิน
  • อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 35 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์) ต้องแสดงใบรับรองแพทย์โดยยืนยันจำนวน สัปดาห์ที่ตั้งครรภ์และระบุว่าสามารถเดินทางโดยเครื่อง บินได้และเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องจะต้องกำกับวันที่ไม่เกิน 7 วัน จากกำหนดการเดินทางและผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอม ในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน
  • อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในปฏิเสธการให้บริการ

12. สัมภาระ

 1. สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระหรือไม่อาจรวมอยู่ในสัมภาระ: สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน หากพบสัมภาระหรือสิ่งของเหล่านี้ในสัมภาระของท่าน
  • วัตถุที่ไม่ได้บรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการ ขนส่งทางอากาศอย่างปลอดภัย
  • วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน และ/หรือ ถือว่าเป็นวัตถุอันตราย ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับการขนส่งวัตถุอันตรายขององค์การ การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA) หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินของสายการบินฯ
  • วัตถุที่ห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐใดก็ตามที่ท่านจะออกเดินทาง ที่จะเดินทางไปถึง และที่ท่านจะเดินทางผ่าน
  • วัตถุที่สายการบินพิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วว่าไม่ปลอดภัยกับการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากน้ำหนัก ขนาด หรือลักษณะของสิ่งนั้น
  • วัตถุที่แตกง่ายหรือชำรุดเสียหายได้
  • สัตว์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
  • ชิ้นส่วนของสัตว์หรือมนุษย์
  • อาหารทะเลสด หรือแช่แข็ง สายการบินไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนสัมภาระทุกกรณี ยกเว้นการปรุงสุกที่บรรจุอยู่ในหีบห่อที่เรียบร้อย มีความมิดชิด และเหมาะสม ไม่มีกลิ่นของอาหาร
  • อาวุธปืนและดินปืน
  • ก๊าซที่สามารถระเบิดหรือติดไฟได้และไม่ได้ เช่นละอองสี ก๊าซที่กลั่นจากน้ำมันปิโตเลี่ยม (butane) น้ำมันก๊าด ก๊าซทำความเย็น เช่น ถังดำน้ำที่มีก๊าซบรรจุอยู่, ไนโตรเจนเหลว (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย) ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค) สารอินทรีย์ประเภทเปอร์ออกไซด์ (เช่น เรซิ่น) วัตถุมีพิษ สารอันอาจติดเชื้อได้ (เช่นไวรัส แบคทีเรีย) สารกัมมันตภาพรังสี (เช่นเรเดียม) สารกัดกร่อน (เช่น กรด ด่าง) ปรอท เครื่องวัดอุณหภูมิ สารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สารออกไซด์ (เช่น สารฟอกขาว)
  • วัตถุที่ในดุลพินิจของสายการบินแล้วพิจารณาเห็นว่าเป็นอาวุธ เช่น ปืนพกโบราณ ดาบ มีด และวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจถือเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ตามข้อบังคับการ บินของสายการบิน แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นไปยังห้องโดยสาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 1. ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย ท่านไม่สามารถลงทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ และท่านต้องรับความเสี่ยงภัยอันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเองหากท่านส่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระลงทะเบียนซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึง เงิน อัญมณี หินมีค่า เครื่องเงิน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ หลักทรัพย์หรือของมีค่าอื่นๆ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง และเอกสารแสดงตนอื่นๆ โฉนด ต้นฉบับเอกสาร หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบ ของสายการบิน เมื่อทำการเช็คอิน ณ จุดยืนยันเพื่อลงทะเบียนเพื่อแสดง ความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆต่อสายการบิน
 2. ความถูกต้องและเหมาะสมด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง สายการบินอาจขอให้ท่านเข้ารับการตรวจค้น เอ็กซเรย์ หรือการสแกนด้วยวิธีอื่นเพื่อตรวจสอบตัวท่านและสัมภาระของท่าน และอาจให้มีการตรวจหรือค้นสัมภาระของท่านในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้นได้ เพื่อตรวจสอบว่าท่านได้ครอบครองหรือสัมภาระของท่านบรรจุวัตถุต้องห้ามตามที่กำหนดไว้หากท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว สายการบินอาจไม่อนุญาตให้ท่านหรือสัมภาระของท่านร่วมไปในการเดินทางได้โดยสายการบินจะไม่ชำระเงินคืนหรือรับภาระผูกพัน อื่นใด ในกรณีที่การตรวจค้นหรือสแกนก่อให้เกิดความเสียหายกับสัมภาระของท่าน สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวเว้นแต่ว่าความ เสียหายนั้นจะเกิดจาก ความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของสายการบิน
 3. สัมภาระที่ต้องลงทะเบียน เมื่อท่านนำสัมภาระมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของสายการบินซึ่งสายการบินจะออกหมายเลขประจำสัมภาระสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่ลงทะเบียนแล้ว สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะต้องมีชื่อของท่านหรือหลักฐาน แสดงตนอื่นๆ ติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะถูกขน ส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง เว้นแต่ว่าสายการบินได้เลือกที่จะขนส่งสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบิน อื่นเพื่อ ความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติงาน หากสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนของท่านถูกขนส่งไปกับเที่ยวบินถัด ไปสายการบินจะ นำสัมภาระดังกล่าวส่งคืนให้แก่ท่านภายในเวลาที่ เหมาะสม เมื่อสัมภาระนั้นถึงที่หมายแล้ว เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะ กำหนดให้ท่านมาแสดงตนเพื่อขอรับสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
  สายการบินขอจำกัดน้ำหนักสัมภาระสุทธิต่อสัมภาระ 1 ชิ้น ไม่เกินชิ้นละ 32 กิโลกรัมและ ขนาดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 81 ซ.ม. x 119 ซ.ม. x 119 ซ.ม
 1. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสัมภาระ

  5.1 ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสัมภาระสำหรับการซื้อล่วงหน้ามากกว่า 3 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง

  รายละเอียดสัมภาระลงทะเบียน

  จำนวน

  ราคาต่อกิโลกรัม
  เส้นทางภายในประเทศ

  ราคาต่อกิโลกรัม
  เส้นทางระหว่างประเทศ

  ราคาต่อกิโลกรัม
  เส้นทางญี่ปุ่น

  ราคาต่อกิโลกรัม
  เส้นทางไต้หวัน

  กิโลกรัม

  บาท

  บาท

  บาท

  บาท

  5

  150

  250

  300

  300

  10

  270

  475

  525

  525

  15

  375

  625

  750

  675

  20

  405

  775

  975

  900

  25

  495

  1,000

  1,275

  1,125

  30

  645

  1,300

  1,575

  1,425

  35

  795

  1,600

  1,875

  1,725

  40

  945

  1,900

  2,175

  2,025

  45

  1,095

  2,200

  2,475

  2,325

  * ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสัมภาระสำหรับการซื้อล่วงหน้ามากกว่า 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

  5.2 อัตราสัมภาระที่สนามบิน

  เส้นทางภายในประเทศ

  ราคา

  เส้นทางต่างประเทศ

  ราคา

  15 กิโลกรัม

  850 บาท

  15 กิโลกรัม

  1400 บาท

  20 กิโลกรัม

  950 บาท

  20 กิโลกรัม

  1600 บาท

  25 กิโลกรัม

  1150 บาท

  25 กิโลกรัม

  1900 บาท

  30 กิโลกรัม

  1300 บาท

  30 กิโลกรัม

  2200 บาท

  45 กิโลกรัม

  1800 บาท

  45 กิโลกรัม

  3900 บาท

  หมายเหตุ

  • น้ำหนักรวมในข้อ 5.1 และ/หรือ 5.2 ไม่เกิน 45 กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน
  • ในกรณีที่ผู้โดยสารซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้ามาแล้ว สามารถซื้อน้ำหนักเพิ่มได้ 1 ครั้งต่อ 1 ท่าน ต่อ เที่ยวบิน
  • หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน 45 กิโลกรัม ทางสายการบินขอคิดค่าธรรมเนียมต่อกิโลกรัม ดังนี้

  อัตราค่าสัมภาระลงทะเบียนส่วนเกินต่อกิโลกรัม

  • เส้นทางภายในประเทศกิโลกรัมละ 350 บาท
  • เส้นทางระหว่างประเทศกิโลกรัมละ 525 บาท

  ทางสายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมตามข้อ 5.1 และ/หรือ 5.2 ยกเว้นในกรณีที่ ผู้โดยสารไม่สามารถทำการบินในเที่ยวบินเดิมได้ อันเนื่องจากสายการบินมีการเปลี่ยนเวลา และ/หรือ ยกเลิกเที่ยวบิน

  สายการบินไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขนส่งสัมภาระสำหรับรถเข็นเด็กทารก รถเข็นวิลแชร์ อุปกรณ์ช่วยเดิน/ไม้เท้าค้ำยัน ทั้งนี้ทารกจะไม่ได้รับสิทธิการขนส่งสัมภาระแม้ว่าสายการบินจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขนส่งรถเข็นเด็กทารกก็ตาม
  วัตถุในดุลยพินิจของสายการบินเช่นปืนพกซึ่งสามารถลงทะเบียนสำหรับแต่ละคน จะไม่ได้รับอนุญาตในการพกพาไปที่ห้องโดยสาร อย่างไรก็ตามผู้โดยสารจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สายการบินทราบก่อนทำการสำรองที่นั่งและเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของสายการบินก่อน เวลากำหนดการเดินทาง หนึ่ง (1) ชั่วโมง พร้อมทั้งแสดงเอกสารการอนุญาต ในการพกพาอาวุธปืนให้กับเจ้าหน้าที่ของสายการบิน (อนุญาติเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศ)

 1. สัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียน ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถนำกระเป๋าเดินทาง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรือ กระเป๋าถือ ขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น โดยสัมภาระดังกล่าวต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดไม่เกิน 40 ซม.x 30 ซมx 20 ซม. โดยสามารถวางใต้เบาะที่นั่งด้านหน้าหรือจัดเก็บในช่องเก็บสัมภาระ เหนือศีรษะภายในห้องผู้โดยสารได้ สิ่งของที่ทางสายการบินฯ พิจารณาแล้วว่ามีน้ำหนักหรือขนาดเกินหรืออาจเป็นอันตรายจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ในการนำสิ่งของดังกล่าวโหลดลงใต้ท้องเครื่องร่วมกับสัมภาระเช็คอิน ทั้งนี้ หากสัมภาระมีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินฯ ได้กำหนดไว้ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระน้ำหนัก เกิน ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารนั้นสามารถนำวัตถุเหลวขึ้นเครื่องได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ดังนี้:
  • ของเหลวบรรจุในบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นมีปริมาณไม่เกิน 100 มล.
  • ของเหลวทั้งหมดรวมกันไม่เกิน 1 ลิตร ขวดและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดต้องใส่รวมกันในถุงใสซิปล็อค คือถุงที่เปิดแล้วปิดผนึกได้อีก อนุญาตให้นำขึ้นคนละ 1 ถุง
  • ผู้โดยสารต้องแสดง ถุงใส่ของเหลวดังกล่าว ณ จุดตรวจซึ่งเจ้าหน้าที่มีสิทธิทิ้ง บรรจุภัณฑ์ใดๆที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

  ผลไม้: ผู้โดยสารสามารถนำผลไม้ใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องได้ หากจัดเก็บและผนึกไว้อย่างถูกต้องเหมาะสม แต่มิได้รับอนุญาตให้รับประทานบนเครื่องโปรดทราบว่า ทุเรียน ขนุนและผลไม้ที่มีกลิ่นฉุนต่างๆจัดเป็นสิ่งของต้องห้ามบน เครื่องระดับสากล และจะมิได้รับอนุญาตให้นำใส่กระเป๋าขึ้น เครื่องและสัมภาระที่ลงทะเบียน
  เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาที่เป็นลักษณะปากกาที่มีเข็มถือว่าเข้าข่ายเป็นสิ่งต้องห้ามในการนำขึ้นเครื่องบินยกเว้นในกรณีที่ผู้โดยสารมีความจำเป็นต้องใช้เนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์ซึ่งต้องมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ระบุถึงความจำเป็นต้องพกติดตัวในการเดินทางโดยสารบนเครื่องบินมิฉะนั้นอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องย้ายไปเก็บไว้ในส่วนของสัมภาระที่เช็คอิน

 1. กระเป๋าสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องใดๆ ที่มีน้ำหนักหรือขนาดเกินกำหนดหรืออาจเป็นอันตรายจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นห้องโดยสาร ทั้งนี้ผู้โดยสารจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อที่ 6 โดยเคร่งครัด หากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโหลดสัมภาระดังกล่าวเป็นสัมภาระเช็คอินและโหลดลงใต้ท้องเครื่อง โดยผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราการโหลดสัมภาระน้ำหนักหรือขนาดเกินกำหนด ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องตามอัตราดังต่อไปนี้

 2. อัตราค่าธรรมเนียมในโหลดสัมภาระที่มีน้ำหนักหรือขนาดเกินกำหนดหรืออาจเป็นอันตรายจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นห้องโดยสาร

  เส้นทางภายในประเทศ 1,500 บาท
  เส้นทางระหว่างประเทศ 2,000 บาท

  หมายเหตุ: ราคาต่อคน / ต่อเที่ยว / ต่อชิ้น


 1. การจัดส่งและจัดเก็บสัมภาระ ผู้โดยสารต้องดำเนินการรับสัมภาระด้วย ตนเอง ณ จุดรับสัมภาระประจำท่าอากาศยานปลายทาง ทั้งนี้ สายการบินฯ อาจนำสัมภาระไปเก็บรักษาไว้และอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดูแลหากผู้โดยสารไม่รับสัมภาระคืนภายในเวลาที่ กำหนด และหากท่านไม่ขอรับสัมภาระคืนภายใน 1 เดือน สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดเก็บสัมภาระได้โดยไม่รับผิดชอบความเสียหาย ใดๆ ทั้งสิ้น เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนป้ายสัมภาระเมื่อมีการลง ทะเบียนสัมภาระเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ในการรับส่งมอบสัมภาระ คืน หากบุคคลที่มาขอรับสัมภาระไม่มีป้ายสัมภาระสายการบินจะอนุญาต ให้บุคคลดังกล่าวรับสัมภาระไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้ แสดงสิทธิของตนที่มีในสัมภาระจนเป็นที่พอใจของสายการบิน แล้วเท่านั้น และสายการบินสงวนสิทธิ์ให้บุคคลดังกล่าวลงนามตกลง ยอมรับว่าจะชดเชยค่าความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่อาจ เกิดขึ้นกับสายการบินอันเป็นผลมาจากการส่งมอบสัมภาระดังกล่าว การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายสัมภาระโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบสัมภาระนั้นถือเป็นหลักฐานชั้นต้นว่าสัมภาระ ดังกล่าวได้ ถูกส่งมอบให้ในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาสำหรับการบิน ระหว่างสายการบิน
 1. อาวุธปืนและเครื่องกระสุน ซึ่งถือเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนตามข้อบังคับการบินของสายการบิน ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ท่านละ1กระบอก เครื่องกระสุนไม่เกิน 5 กิโลกรัม พร้อมในบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง ค่าขนส่งอาวุธปืน 500 บาท ต่อ 1 กระบอก โดยจำกัดอาวุธปืน 10 กระบอก ต่อ1เที่ยวบิน สายการบินไม่อนุญาตให้นำขึ้นไปยังห้องโดยสารไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ผู้โดยสารต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่สายการบิน ณ เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของสายการบิน พร้อมแสดงเอกสารอนุญาตพกพาอาวุธปืนฉบับจริงและสำเนาแก่เจ้าหน้าที่ของสนามบินและสายการบิน (เที่ยวบินภายในประเทศ) ทั้งนี้สายการบินขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้โดยสารที่มาทำการลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสารตามลำดับ สายการบินไม่รับขนส่งอาวุธปืนและเครืองกระสุนในเที่ยวบินระหว่างประเทศ

 2. หมายเหตุ: การเรียกเก็บค่าขนส่งอาวุธปืน มีผลตั้งแต่ 15 มกราคม 2562

  • ในกรณีที่ผู้โดยสารมีอาวุธปืนและไม่ประสงค์ที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการขนส่งอาวุธปืน ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มจำนวน
  • กรณีที่ผู้โดยสารนำอาวุธปืนมาเป็นกระบอกที่ 11 ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้โดยละเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน แต่ต้องเสียค่าส่วนต่างของตั๋วตามราคาปัจจุบัน
 1. หากผู้โดยสารหยิบสัมภาระผิด ณ จุดรับสัมภาระนั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องรีบนำกลับมาคืนโดยค่าใช้จ่ายของท่านเอง ให้กับเจ้าหน้าที่สายการบิน หรือผู้จัดการท่าอากาศยานแห่งนั้น ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าขนส่งเมื่อทางสายการบินฯทำการส่งสัมภาระคืนเจ้าของ
 • 13. ข้อกำหนดเกี่ยวกับตารางบิน เที่ยวบินล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบิน

  1. ตารางเที่ยวบิน ในการหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเดินทางของผู้โดยสารและสัมภาระ ไปยังจุดหมายปลายทาง สายการบินพยายามที่จะให้ทุกเที่ยวบินเป็นไปตาม ตารางเวลาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามเวลาที่ปรากฏในตารางเที่ยวบิน กำหนดการ หรือที่อื่นใดนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าเวลาใดๆ แล้วแต่กรณี
  2. การเปลี่ยนแปลงตารางเที่ยวบิน หลังจากการสำรองที่นั่ง สายการบินอาจมีเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และ/หรือ ยกเลิกหรือทำให้สิ้นสุด ปรับ เลื่อน หรือทำให้เที่ยวบินใดก็ตามล่าช้าออกไปได้ โดยสายการบินพิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วเห็นควรว่าเป็นสภาวะที่อยู่เหนือการควบคุมของสายการบิน หรือด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยหรือด้วยเหตุผลในเชิงพาณิชย์
  3. เมื่อมีการยกเลิกและ/หรือเปลี่ยนแปลงตารางการบิน สายการบินจะดำเนินการตามตามประกาศกระทรวงคมนาคม และจะไม่รับผิดชอบเป็นอย่างอื่นนอกจากที่ระบุไว้

  การให้ความคุ้มครองสิทธิ ผู้โดยสารในกรณีเที่ยวบินล่าช้า หรือยกเลิกเที่ยวบิน

  (ในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ)

  กรณีเที่ยวบินล่าช้า เกินกว่า 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง

  1. สายการบินจะดำเนินการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสมกับระยะเวลาที่รอขึ้นเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  2. จัดอุปกรณ์ให้แก่ผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่นโทรศัพท์ โทรสาร หรือ Email เป็นต้น
  3. เมื่อผู้โดยสารไม่ประสงค์เดินทางต่อไป สายการบินจะดำเนินการคืนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามจำนวน หรือเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้เดินทาง หรือคืนเป็น Travel Vouchers หรือสิ่งอื่นแทนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมดังกล่าวเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้โดยสาร

  กรณีเที่ยวบินล่าช้า เกินกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง

  1. สายการบินจะดำเนินการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสมกับระยะเวลาที่รอขึ้นเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  2. จัดอุปกรณ์ให้แก่ผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่นโทรศัพท์ โทรสาร หรือ Email เป็นต้น
  3. เสนอให้ผู้โดยสารเลือกระหว่าง
   1. รับเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บคืนเต็มตามจำนวน หรือคืนเป็น Travel Vouchers หรือสิ่งอื่นแทนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมดังกล่าวเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้โดยสาร
   2. เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสารหรือไปยังจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียง โดยเร็วที่สุดหรือวันถัดไป หรือวันอื่นๆตามความสมัครใจของผู้โดยสาร โดยสายการบินจะไม่คิดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มเติม
   3. เดินทางโดยการขนส่งทางอื่นที่เหมาะสมเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิมตามความประสงค์ของผู้โดยสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  กรณีเที่ยวบินล่าช้า เกินกว่า 5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

  1. สายการบินจะดำเนินการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสมกับระยะเวลาที่รอขึ้นเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  2. จัดอุปกรณ์ให้แก่ผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่นโทรศัพท์ โทรสาร หรือ Email เป็นต้น
  3. เสนอให้ผู้โดยสารเลือกระหว่าง
   1. รับเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บคืนเต็มตามจำนวน หรือคืนเป็น Travel Vouchers หรือสิ่งอื่นแทนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมดังกล่าวเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้โดยสาร
   2. เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสารหรือไปยังจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียง โดยเร็วที่สุดหรือวันถัดไป หรือวันอื่นๆตามความสมัครใจของผู้โดยสาร โดยสายการบินจะไม่คิดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มเติม
   3. เดินทางโดยการขนส่งทางอื่นที่เหมาะสมเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิมตามความประสงค์ของผู้โดยสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  4. รับค่าชดเชยเป็นเงินสดจำนวน 600 บาท ทันทีก่อนออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง เว้นแต่สาเหตุเกิดจากเหตุสุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือการความคุมของสายการบิน เช่นสถานการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบิน การรักษาความปลอดภัย เหตุการณ์ใดๆที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำการบินของอากาศยานและผู้โดยสาร หรือการนัดหยุดงานหรือการกระทำใดๆของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของสายการบิน ในกรณีที่สายการบินประสงค์ชำระเป็น Travel vouchers หรือสิ่งอื่นแทนค่าชดเชย 600 บาทจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อน

  กรณีเที่ยวบินล่าช้า เกินกว่า 6 ชั่วโมง หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

  1. สายการบินจะดำเนินการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสมกับระยะเวลาที่รอขึ้นเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  2. จัดอุปกรณ์ให้แก่ผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่นโทรศัพท์ โทรสาร หรือ Email เป็นต้น
  3. เสนอให้ผู้โดยสารเลือกระหว่าง
   1. รับเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บคืนเต็มตามจำนวน หรือคืนเป็น Travel Vouchers หรือสิ่งอื่นแทนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมดังกล่าวเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้โดยสาร
   2. เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสารหรือไปยังจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียง โดยเร็วที่สุดหรือวันถัดไป หรือวันอื่นๆตามความสมัครใจของผู้โดยสาร โดยสายการบินจะไม่คิดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มเติม
   3. เดินทางโดยการขนส่งทางอื่นที่เหมาะสมเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิมตามความประสงค์ของผู้โดยสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  4. สายการบิน พร้อมจัดที่พักแรมให้แก่ผู้โดยสารตั้งแต่ 1 คืนขึ้นไปตามความจำเป็นและเหมาะสมในการจัดการขนส่งระหว่างสนามบินและที่พักแรม ในกรณีที่เที่ยวบินใหม่ที่มีกำหนดเวลาการออกเดินทางล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามตารางการบินเดิมเกินกว่า 1 วันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  5. รับค่าชดเชยเป็นเงินสดจำนวน 1,200 บาท ให้แก่ผู้โดยสารทันทีก่อนออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง เว้นแต่ ทางสายการบินได้แจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าก่อนกำหนดเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือ การแจ้งข่าวให้ผู้โดยสารทราบก่อนกำหนดการเดินทางไม่ถึง 3 วัน แต่เที่ยวบินใหม่ที่เปลี่ยนแปลงนั้น ออกเดินทางก่อนหรือหลังกำหนดเวลาเดิม และไปถึงจุดหมายปลายทางที่ระบุในบัตรโดยสารช้า หรือเร็วกว่ากำหนดเดิมไม่เกิน 3 ชั่วโมงหรือสาเหตุเกิดจากเหตุสุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือการความคุมของสายการบิน เช่นสถานการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบิน การรักษาความปลอดภัย เหตุการณ์ใดๆที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำการบินของอากาศยานและผู้โดยสาร หรือการนัดหยุดงานหรือการกระทำใดๆของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของสายการบิน ในกรณีที่สายการบินประสงค์ชำระเป็น Travel vouchers หรือสิ่งอื่นแทนค่าชดเชย 1,200 บาทจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อน

  แผนการให้ความคุ้มครองผู้โดยสารในกรณีเที่ยวบินล่าช้า หรือยกเลิกเที่ยวบิน

  (เที่ยวบินเช่าเหมาลำ)

  ทางสายการบินปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ พ.ศ. 2556 ซึ่งในประกาศดังกล่าวระบุไว้ดังนี้

  1. กรณีเที่ยวบินล่าช้า เกินกว่า 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
   1. สายการบินจะดำเนินการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสมกับระยะเวลาที่รอขึ้นเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
   2. จัดอุปกรณ์ให้แก่ผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่นโทรศัพท์ โทรสาร หรือ Email เป็นต้น

  1. กรณีที่ล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมงขึ้นไป หรือกรณียกเลิกเที่ยวบิน
   1. กรณีที่ยกเลิกเที่ยวบินก่อนกำหนดการเดินทางมากกว่า 3 วัน สายการบินจะทำการแจ้งข่าวให้แก่ผู้โดยสารหรือผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยเร็วที่สุด และสายการบินจะดำเนินการคืนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเต็มตามจำนวนที่ผู้โดยสารได้ชำระมาสำหรับการเดินทางหรือเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้เดินทาง
   2. กรณีที่ยกเลิกเที่ยวบินก่อนกำหนดเดินทางเกินกว่า 1 วันแต่ไม่เกิน 3 วัน สายการบินจะทำการแจ้งข่าวให้แก่ผู้โดยสารหรือผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยเร็วที่สุด และเสนอให้ผู้โดยสารเลือกระหว่าง
    1. รับเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเต็มตามจำนวนที่ผู้โดยสารได้ชำระมาสำหรับการเดินทางหรือเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้เดินทาง
    2. เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางโดยเร็วที่สุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิมเติม
   3. กรณีที่ยกเลิกเที่ยวบินก่อนกำหนดเดินทางไม่เกิน 1 วัน หรือยกเลิกเที่ยวบินภายหลังกำหนดการเดินทาง สายการบินเสนอให้ผู้โดยสารเลือกระหว่าง
    1. รับเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเต็มตามจำนวนที่ผู้โดยสารได้ชำระมาสำหรับการเดินทางหรือเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้เดินทางหรือ
    2. เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางโดยเร็วที่สุดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
    3. สายการบินจะดำเนินการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสมกับระยะเวลาที่รอขึ้นเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และจัดอุปกรณ์ให้แก่ผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่นโทรศัพท์ โทรสาร หรือ Email เป็นต้น
  1. หากการยกเลิกเที่ยวบินเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน เช่นสถานการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบิน การรักษาความปลอดภัยหรือเหตุการณ์ใดๆที่มี หรืออาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำการบินของอากาศยาน ตลอดจนการนัดหยุดงานของพนักงานหรือลูกจ้างที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบินของสายการบิน สายการบินยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้โดยสารเป็นไปตามข้อ 1 หรือ 2 หรือ 3 แล้วแต่กรณี สำหรับกรณีการดูแลผู้โดยสาร ตามข้อ 3 ให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้โดยสาร โดยผู้โดยสารเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

  แผนการให้ความคุ้มครองผู้โดยสารในกรณีเที่ยวบินล่าช้า หรือยกเลิกเที่ยวบิน

  (ในเส้นทางบินประจำระหว่างประเทศ)

  ทางสายการบินจะปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของสายการบิน ประกอบกับประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย ในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553

  1. กรณีเที่ยวบินล่าช้า เกินกว่า 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง
   1. สายการบินจะดำเนินการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสมกับระยะเวลาที่รอขึ้นเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
   2. จัดอุปกรณ์ให้แก่ผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่นโทรศัพท์ โทรสาร หรือ Email เป็นต้น
   3. เมื่อผู้โดยสารไม่ประสงค์เดินทางต่อไป สายการบินจะดำเนินการคืนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามจำนวน หรือเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้เดินทาง หรือคืนเป็น Travel Vouchers หรือสิ่งอื่นแทนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมดังกล่าวเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้โดยสาร
  1. กรณีเที่ยวบินล่าช้า เกินกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง
   1. สายการบินจะดำเนินการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสมกับระยะเวลาที่รอขึ้นเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
   2. จัดอุปกรณ์ให้แก่ผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่นโทรศัพท์ โทรสาร หรือ Email เป็นต้น
   3. เสนอให้ผู้โดยสารเลือกระหว่าง
    1. รับเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บคืนเต็มตามจำนวน หรือคืนเป็น Travel Vouchers หรือสิ่งอื่นแทนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมดังกล่าวเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้โดยสาร
    2. เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสารหรือไปยังจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียง โดยเร็วที่สุดหรือวันถัดไป หรือวันอื่นๆตามความสมัครใจของผู้โดยสาร โดยสายการบินจะไม่คิดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มเติม
    3. เดินทางโดยการขนส่งทางอื่นที่เหมาะสมเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิมตามความประสงค์ของผู้โดยสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  1. กรณีเที่ยวบินล่าช้า เกินกว่า 5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
   1. สายการบินจะดำเนินการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสมกับระยะเวลาที่รอขึ้นเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
   2. จัดอุปกรณ์ให้แก่ผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่นโทรศัพท์ โทรสาร หรือ Email เป็นต้น
   3. เสนอให้ผู้โดยสารเลือกระหว่าง
    1. รับเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บคืนเต็มตามจำนวน หรือคืนเป็น Travel Vouchers หรือสิ่งอื่นแทนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมดังกล่าวเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้โดยสาร
    2. เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร โดยเร็วที่สุดหรือวันถัดไป หรือวันอื่นๆตามความสมัครใจของผู้โดยสาร โดยสายการบินจะไม่คิดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มเติม
  1. กรณีเที่ยวบินล่าช้า เกินกว่า 6 ชั่วโมง หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
   1. สายการบินจะดำเนินการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสมกับระยะเวลาที่รอขึ้นเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
   2. จัดอุปกรณ์ให้แก่ผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่นโทรศัพท์ โทรสาร หรือ Email เป็นต้น
   3. เสนอให้ผู้โดยสารเลือกระหว่าง
    1. รับเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บคืนเต็มตามจำนวน หรือคืนเป็น Travel Vouchers หรือสิ่งอื่นแทนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมดังกล่าวเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้โดยสาร
    2. เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร โดยเร็วที่สุดหรือวันถัดไป หรือวันอื่นๆตามความสมัครใจของผู้โดยสาร โดยสายการบินจะไม่คิดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มเติม

  14. ข้อบังคับพฤติกรรมบนเครื่องบินโดยสาร

  1. หากสายการบินเห็นว่าความประพฤติของท่านอาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อเครื่องบิน บุคคลอื่น, ทรัพย์สินบนเครื่องบิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบนเครื่องบิน หรือไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอของพนักงานบนเครื่องบิน เช่น การสูบบุหรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้า การดื่มแอลกอฮอล์ การใช้โทรศัพท์มือถือ หรือการใช้คำข่มขู่ ด่าว่าหรือเหยียดหยามพนักงาน บนเครื่องบิน หรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ไม่สะดวกในการดำเนินงานหรือปฏิบัติการ เสียหาย หรือทำให้ผู้โดยสารหรือพนักงานบนเครื่องบินได้รับบาดเจ็บ สายการบินอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งหมายถึงไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางไปกับสายการ บิน โดยทางสายการบินขออนุญาตนำท่านลงจากเครื่องบิน ณ สถานที่ใดก็ได้ และ นอกจากนี้ท่านอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจาก พฤติกรรมที่ท่านกระทำบนเครื่องบินโดยสารอีกด้วย
  2. เมื่อสายการบินได้ใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยเหตุผลแล้ว เห็นควรว่าสายการบินต้องเปลี่ยนแปลงการเดินทางเพื่อให้ท่านลง จากเครื่องบินเนื่องจากความประพฤติของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับสายการบิน ไม่ว่าจะ เป็นค่าใช้จ่ายประเภทใดซึ่งเป็นผลมาจากการ เปลี่ยนแปลงการเดินทางดังกล่าว
  3. ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย สายการบินห้ามไม่ให้หรือจำกัดการใช้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมทั้ง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา วิทยุ เครื่องเล่นเทปคาสเซทและซีดี เกมส์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือส่งสัญญาณ รวมถึงของเล่นวิทยุบังคับและ เครื่องรับส่งวิทยุ บนเครื่องบินโดยสาร เว้นแต่เครื่องช่วยการได้ยินและ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเท่านั้น
  4. ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารสูบบุหรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่อง ไม่ว่าบริเวณใดๆ และไม่อนุญาตให้ท่านผู้โดยสารนำอาหารและเครื่องดื่มจาก ภายนอกขึ้นไปรับประทานบนเครื่อง

  15. การจำกัดในความรับผิดชอบ

  1. ตาม ข้อ 17 และ 18 ของอนุสัญญามอลทรีออล ทางบริษัทมีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น กับผู้โดยสาร หรือ สัมภาระใด ๆ ในระหว่างการบิน แต่อย่างไรก็ตามทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผลจากความเสียหายเกิดจากความผิดพลาดของตัวผู้โดยสารเอง หรือ คนที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์อนุญาตให้ผู้โดยสารป่วยเดินทาง
  2. ข้อจำกัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ: หมายถึงความรับผิดชอบต่อการสูญเสีย, ความล่าช้าหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสัมภาระรวมไปถึงชิ้นส่วน ต่างๆ ของสัมภาระเช่น ล้อ, ปุ่มใต้กระเป๋า, สายรัดกระเป๋า, ด้ามจับ/ดึงกระเป๋าปรับระดับได้, ตะขอแขวนกระเป๋า, ปากกระเป๋า, ซิป, แผ่นกั้นช่องในกระเป๋า หรือสิ่งอื่นใดที่ติดมากับกระเป๋า นั้นมีข้อจำกัด ยกเว้นว่าจะมีแจ้งรายละเอียดมูลค่าของสัมภาระที่ มากกว่าไว้ล่วงหน้า และเสียค่าบริการเพิ่มเติมไว้แล้วเท่านั้น ความรับผิดชอบสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศและภายในประเทศให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ.2558

  16. ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเรียกร้องและการดำเนินการ

  1. หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ในกรณีใดๆ ถือว่าการยินยอมรับมอบสัมภาระที่มีป้ายสัมภาระติดอยู่โดยไม่ทักท้วงเป็นหลักฐานว่าสัมภาระได้ถูก นำส่งในสภาพดี และเป็นไปตามสัญญาการขนส่ง หากท่านมีความประสงค์จะเรียกร้องหรือดำเนินการต่อความเสียหายของสัมภาระลงทะเบียน ท่านต้องรีบแจ้งทางสายการบินทันทีที่พบเห็น ความเสียหายภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า เจ็ด (7) วัน นับจากวันที่ได้รับสัมภาระคืน หากท่านมีความประสงค์จะเรียกร้องหรือ ดำเนินการต่อความล่าช้าของสัมภาระลงทะเบียนท่านต้องแจ้งให้ สายการบินทราบภายใน ยี่สิบเอ็ด (21) วัน นับจากวันที่สัมภาระถูกส่งไปถึงมือท่าน ซึ่งคำเรียกร้องจะต้องทำหนังสือและส่งไปรษณีย์ เพื่อนำส่งให้แก่สายการบินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น
  2. สิทธิในการเรียกร้องเพื่อความเสียหายใดๆ มีกำหนด 2 ปี นับจากวันที่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง หรือนับจากวันที่เครื่องบินโดยสารเดินทางไปถึง หรือนับจากวันที่สิ้นสุดการเดินทาง วิธีการคำนวณกำหนดเวลาจะเป็นไป ตามกฎหมายของศาลที่รับคำฟ้อง

  17. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและยกเว้น

  ห้ามไม่ให้ตัวแทน ลูกจ้าง หรือผู้แทนของบริษัทฯ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเว้นข้อบังคับใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

  18. วัตถุอันตราย

  19. ความช่วยเหลือพิเศษ

  ทางสายการบินได้มีการให้ความช่วยเหลือในกรณีพิเศษต่างๆ ดังตารางต่อไปนี้

  มาตรการ

  เที่ยวบินล่าช้า*

  การเปลี่ยนเวลาเที่ยวบิน*

  ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ การจองเกินจำนวน

  45 นาที - 1 ชม.

  1.01 - 2 ชม.

  2.01 - 3 ชม.

  3.01 - 5 ชม.

  5.01 - 6 ชม.

  มากกว่า 6 ชม.

  30 นาที - 1 ชม.

  มากกว่า 1 ชม.

  ประกาศแจ้งข้อมูลทุก 30 นาที

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  อนุญาต

  อาหารว่าง หรือเครื่องดิ่ม

  ไม่อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  อนุญาต

  เปลี่ยนเที่ยวบินฟรีภายในวันเดียวกัน

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  เปลี่ยนเที่ยวบินฟรีภายใน 7 วัน

  ไม่อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  เปลี่ยนเที่ยวบินฟรีภายใน 90 วัน

  ไม่อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  การขอเงินคืนเต็มจำนวน

  ไม่อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  เงินชดเชย 600 บาท

  ไม่อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  เงินชดเชย 1,200 บาท

  ไม่อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  อนุญาต

  การเดินทางโดยการขนส่งหรือสายการบินอื่น

  ไม่อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  อนุญาต

  ที่พักอำนวยความสะดวก

  ไม่อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  ไม่อนุญาต

  อนุญาต

  หมายเหตุ

  1. กรณีเปลี่ยนเที่ยวบินฟรีภายใน 7 วัน ผู้โดยสารต้องแจ้งข้อมูลเที่ยวบินใหม่ ภายใน 3 วัน นับจากวันเดินทางเดิม
  2. กรณีเปลี่ยนเที่ยวบินฟรีภายใน 90 วัน ผู้โดยสารต้องแจ้งข้อมูลเที่ยวบินใหม่ ภายใน 7 วัน นับจากวันเดินทางเดิม

  * เที่ยวบินล่าช้า คือ การเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทาง ณ วันเดินทาง โดยไม่ได้แจ้งผู้โดยสารให้ทราบล่วงหน้า

  * การเปลี่ยนเวลาเที่ยวบิน คือ การเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทาง โดยมีการแจ้งผู่โดยสารให้ทราบล่วงหน้า ทางโทรศัพท์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ทางข้อความที่ส่งผ่านทางมือถือ

  20.การขายตั๋วเกินจำนวนที่นั่งสูงสุดและการลดชั้นโดยสาร

  การขายตั๋วเกินจำนวนที่นั่งสูงสุด

  1. เสนอให้ผู้โดยสารเลือกระหว่าง
   1. รับเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บคืนเต็มตามจำนวน หรือคืนเป็น Travel Vouchers หรือสิ่งอื่นแทนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมดังกล่าวเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้โดยสาร
   2. เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสารหรือไปยังจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียง โดยเร็วที่สุดหรือวันถัดไป หรือวันอื่นๆตามความสมัครใจของผู้โดยสาร โดยสายการบินจะไม่คิดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มเติม
   3. เดินทางโดยการขนส่งทางอื่นที่เหมาะสมเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิมตามความประสงค์ของผู้โดยสารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  2. สายการบิน พร้อมจัดที่พักแรมให้แก่ผู้โดยสารตั้งแต่ 1 คืนขึ้นไปตามความจำเป็นและเหมาะสมในการจัดการขนส่งระหว่างสนามบินและที่พักแรม ในกรณีที่เที่ยวบินใหม่ที่มีกำหนดเวลาการออกเดินทางล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามตารางการบินเดิมเกินกว่า 1 วันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  3. จ่ายค่าชดเชยเป็นเงินสดจำนวน 1,200 บาท

  หมายเหตุ: จดหมายชี้แจงสามารถออกให้ได้ในกรณีที่ผู้โดยสารร้องขอ

  การลดชั้นโดยสาร

  • สายการบินดำเนินการคืนเงินค่าส่วนต่างที่เกิดขึ้นระหว่างชั้นประหยัดพรีเมี่ยมและชั้นประหยัดโดยคิดจากราคาสูงสุดของชั้นประหยัด (Y class) ยกเว้นราคาโปรโมชั่น (I Class) สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าส่วนต่าง
  • ถ้าผู้โดยสารประสงค์จะเดินทางในเที่ยวบินเดิม สายการบินจัดที่นั่งด้านหน้าให้
  • ถ้าผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทาง สายการบินจะทำการคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเต็มจำนวน
  • ถ้าผู้โดยสารประสงค์จะเดินทางชั้นประหยัดพรีเมี่ยมในเส้นทางเดิม ผู้โดยสารสามารถขอเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเดินทางในวันอื่นได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • ถ้าผู้โดยสารประสงค์จะเดินทางชั้นประหยัดพรีเมี่ยมเส้นทางอื่นในประเทศเดียวกัน ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย