โหลดสัมภาระ

ปริมาณของการตรวจสอบสัมภาระที่คุณสามารถใช้เวลากับคุณเสียค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามเส้นทางของการเดินทางชั้นข้อกำหนดและเงื่อนไขของตั๋ว สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่สัมภาระของคุณตรวจสอบฟรีจะถูกกำหนดโดยน้ำหนัก (ระบบน้ำหนัก)

มาตรการจำกัดปริมาณของเหลว เจล และสเปรย์ ขึ้นเครื่องบิน

ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สำหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อย ก็ไม่สามารถ นำขึ้นเครื่องได้
 • ภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสซึ่งเปิด-ปิดผนึกได้ โดยถุงพลาสติกใสต้องมีขนาดไม่เกิน 1 ลิตร
 • ผู้โดยสารสามารถนำถุงพลาสติกใสขึ้นในห้องโดยสารได้เพียงคนละ 1 ถุง เท่านั้น และต้องแยกออกจากสัมภาระติดตัวอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อถึงจุดตรวจค้น
 • ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และ อาหารสำหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน
 • ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้า ปลอดอากร (Duty free shops) ที่สนามบินหรือบนเครื่องบิน ต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอยการเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่เดินทาง และควรตรวจสอบข้อมูลจากร้านค้าปลอดอากรก่อนซื้อสินค้า

เส้นทางภายในประเทศ

เส้นทาง ช่วงเวลาออกบัตรโดยสาร ช่วงเวลาเดินทาง ฟรีโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง
ทุกเส้นทางในประเทศ ถึง 30 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 20 กก. (สูงสุด 3 ชิ้น)
ภาคเหนือ & ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เชียงใหม่
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เชียงราย
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) อุบลราชธานี
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) อุดรธานี
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) พิษณุโลก
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ขอนแก่น
 • พัทยา (อู่ตะเภา) เชียงใหม่
17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ฺ1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 10 กก. (สูงสุด 1 ชิ้น)
ภาคใต้
**แคมเปญพิเศษ**
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) หาดใหญ่
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) กระบี่
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สุราษฎร์ธานี
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ภูเก็ต
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) นครศรีธรรมราช
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ตรัง
 • อุดรธานี หาดใหญ่
10 กันยายน - 30 กันยายน 2563* 10 กันยายน - 31 December 2563* 20 กก. (สูงสุด 3 ชิ้น)*
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) หาดใหญ่
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) กระบี่
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สุราษฎร์ธานี
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ภูเก็ต
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) นครศรีธรรมราช
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ตรัง
 • อุดรธานี หาดใหญ่
1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 10 กก. (สูงสุด 1 ชิ้น)
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่าน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำพาสิ่งของที่เป็นวัตถุอันตรายบนทุกเที่ยวบินของการบินไทย ไม่ว่าจะบรรจุในสัมภาระชนิดต่าง ๆ หรือ พกติดตัว ซึ่งวัตถุอันตรายนั้นหมายถึง วัตถุหรือสารซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และ ทรัพย์สิน หรือสภาพแวดล้อม โดยแบ่งได้ 9 ประเภทดังนี้
 1. วัตถุระเบิด
 2. ก๊าซ
 3. ของเหลวไวไฟ
 4. ของแข็งไวไฟ
 5. สารออกซิไดส์ และ ออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์
 6. สารพิษและสารติดเชื้อ
 7. วัตถุกัมมันตรังสี
 8. สารกัดกร่อน
 9. วัตถุหรือสารอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นอันตรายขณะการขนส่งทางอากาศ รวมถึงสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม