โหลดสัมภาระ

ปริมาณของการตรวจสอบสัมภาระที่คุณสามารถใช้เวลากับคุณเสียค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามเส้นทางของการเดินทางชั้นข้อกำหนดและเงื่อนไขของตั๋ว สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่สัมภาระของคุณตรวจสอบฟรีจะถูกกำหนดโดยน้ำหนัก (ระบบน้ำหนัก)


ขนาดสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ต้องไม่เกิน 30 x 40 x 20 ซม. การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจะส่งผลให้มีการถ่ายโอนเป็นสัมภาระเช็คอิน


มาตรการจำกัดปริมาณของเหลว เจล และสเปรย์ ขึ้นเครื่องบิน

ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สำหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อย ก็ไม่สามารถ นำขึ้นเครื่องได้
 • ภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสซึ่งเปิด-ปิดผนึกได้ โดยถุงพลาสติกใสต้องมีขนาดไม่เกิน 1 ลิตร
 • ผู้โดยสารสามารถนำถุงพลาสติกใสขึ้นในห้องโดยสารได้เพียงคนละ 1 ถุง เท่านั้น และต้องแยกออกจากสัมภาระติดตัวอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อถึงจุดตรวจค้น
 • ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และ อาหารสำหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน
 • ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้า ปลอดอากร (Duty free shops) ที่สนามบินหรือบนเครื่องบิน ต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอยการเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่เดินทาง และควรตรวจสอบข้อมูลจากร้านค้าปลอดอากรก่อนซื้อสินค้า

สัมภาระเช็คอิน น้ำหนักสูงสุดของสัมภาระเช็คอินแต่ละชิ้นคือ 32 กก.

เส้นทางภายในประเทศ

เส้นทาง ช่วงเวลาออกบัตรโดยสาร ช่วงเวลาเดินทาง ฟรีโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เชียงใหม่
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เชียงราย
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) น่าน
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) พิษณุโลก
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) อุบลราชธานี
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) อุดรธานี
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ขอนแก่น
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) หาดใหญ่
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) กระบี่
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สุราษฎร์ธานี
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ภูเก็ต
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) นครศรีธรรมราช
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ตรัง
 • พัทยา (อู่ตะเภา) เชียงใหม่
 • อุดรธานี หาดใหญ่
01 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 01 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 10 กก. (สูงสุด 1 ชิ้น)

เส้นทางระหว่างประเทศ

เส้นทาง ช่วงเวลาออกบัตรโดยสาร ช่วงเวลาเดินทาง ฟรีโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) จาการ์ตา
13 เมษายน 2565 เป็นต้นไป 01 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 20 กก. (สูงสุด 2 ชิ้น)
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) มุมไบ
01 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 21 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 20 กก. (สูงสุด 2 ชิ้น)
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สิงคโปร์
14 กันยายน 2565 เป็นต้นไป 30 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 20 กก. (สูงสุด 2 ชิ้น)
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไทเป
12 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 17 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป 20 กก. (สูงสุด 2 ชิ้น)
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) กาฐมาณฑุ
21 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 22 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 20 กก. (สูงสุด 2 ชิ้น)

อัพเดต 21 ตุลาคม 2565

คิดเป็น สัมภาระเช็คอิน ภายใต้น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต

เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่าน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำพาสิ่งของที่เป็นวัตถุอันตรายบนทุกเที่ยวบินของการบินไทย ไม่ว่าจะบรรจุในสัมภาระชนิดต่าง ๆ หรือ พกติดตัว ซึ่งวัตถุอันตรายนั้นหมายถึง วัตถุหรือสารซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และ ทรัพย์สิน หรือสภาพแวดล้อม โดยแบ่งได้ 9 ประเภทดังนี้
 1. วัตถุระเบิด
 2. ก๊าซ
 3. ของเหลวไวไฟ
 4. ของแข็งไวไฟ
 5. สารออกซิไดส์ และ ออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์
 6. สารพิษและสารติดเชื้อ
 7. วัตถุกัมมันตรังสี
 8. สารกัดกร่อน
 9. วัตถุหรือสารอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นอันตรายขณะการขนส่งทางอากาศ รวมถึงสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม