สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอความร่วมมือผู้โดยสารเตรียมตัวก่อนการเดินทางเริ่มบินวันที่1 กันยายน 2564

อ้างอิงจากประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอความร่วมมือผู้โดยสารเตรียมตัวก่อนการเดินทาง ซึ่งจะเริ่มทำการบินวันที่ 1 กันยายน 2564 ดังนี้

  • โปรดตรวจสอบประกาศก่อนการเดินทางไปยังแต่ละจุดหมายปลายทาง โดยเงื่อนไขการเดินทางเข้า/ออกและมาตรการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ที่ https://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/
  • ผู้โดยสารจำเป็นที่จะต้องแสดงเอกสารการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการเดินทางเข้า/ออกของจังหวัดปลายทาง หรือ แสดงเอกสารผลการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือ แสดงเอกสารรับรองว่าเป็นผู้เคยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และรักษาหายแล้วไม่เกิน 90 วัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการเดินทางเข้า/ออกของจังหวัดปลายทางอย่างเคร่งครัด ( ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายชื่อห้องปฏิบัติการ/คลินิกเทคนิคการแพทย์ที่เปิดให้บริการตรวจเชื้อไวรัสโควิด -19 และออกผลตรวจ ATK  รับรองโดยแพทย์ ตามเว็บไซต์ https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/ หรือ https://mtc-hotline-labs.web.app/ )
  • ผู้โดยสารจำเป็นที่จะต้องกรอกข้อมูลก่อนการเดินทาง โดยแจ้งความจำเป็นในการเดินทางผ่านเว็บไซต์ https://covid-19.in.th/   และแสดงต่อเจ้าหน้าที่
  • ผู้โดยสารที่ทำการเช็คอินออนไลน์ จำเป็นที่จะต้องไปที่เคาน์เตอร์เช็คอิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารก่อนการเดินทางทุกครั้ง
  • หากพบว่าผู้โดยสารเป็นผู้ป่วยยืนยันหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สายการบินฯของดการให้บริการในการเดินทาง หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
  • สายการบินฯงดให้บริการอาหารและน้ำดื่มระหว่างการเดินทาง อีกทั้งไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารบริโภคอาหารและน้ำดื่มระหว่างการเดินทาง
  • โปรดเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึงสนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพื่อทำการเช็คอินและแสดงเอกสารตามเงื่อนไขการเดินทางเข้า/ออกของจังหวัดปลายทาง
  • หากผู้โดยสารถูกปฏิเสธการเดินทางจากต้นทางหรือปลายทางเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามประกาศของกพท. สายการบินฯจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายต่อการถูกปฏิเสธของผู้โดยสาร

 

เดินทางอย่างปลอดภัยด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ล้างมือด้วยสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ให้ความอุ่นใจ ปลอดภัยทุกเที่ยวบิน ✈️

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด