ประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

อัตราค่าโดยสาร(สูงสุด)
สำหรับเส้นทางภายในประเทศ

ลำดับ เส้นทาง ชั้นโดยสาร ค่าโดยสารสูงสุด (บาท)
ต้นทาง ปลายทาง เที่ยวเดียว ไป-กลับ
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เชียงใหม่ ชั้นประหยัด 5,320 10,640
2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เชียงราย ชั้นประหยัด 6,345 12,690
3 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) พิษณุโลก ชั้นประหยัด 3,017 6,034
4
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) อุบลราชธานี ชั้นประหยัด 4,549 9,098
5
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) อุดรธานี ชั้นประหยัด 4,286 8,572
6
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ขอนแก่น ชั้นประหยัด 3,647 7,294
7
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) หาดใหญ่ ชั้นประหยัด 7,266 14,532
8
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) กระบี่ ชั้นประหยัด 6,288 12,576
9
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สุราษฎร์ธานี ชั้นประหยัด 5,198 10,396
10 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ภูเก็ต ชั้นประหยัด 6,561 13,122
11 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) นครศรีธรรมราช ชั้นประหยัด 5,724 11,448
12 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ตรัง ชั้นประหยัด 6,956 13,912
13 หาดใหญ่ อุดรธานี ชั้นประหยัด 10,848 21,695
14 พัทยา (อู่ตะเภา) เชียงใหม่ ชั้นประหยัด 6,665 13,329

รูปแบบบริการพื้นฐานที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การบริการ ชั้นโดยสาร
ชั้นประหยัด
น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
น้ำหนักสัมภาระลงทะเบียน 10 กิโลกรัม

อัพเดตข้อมูล: 21 กุมภาพันธ์ 2565