ข่าวล่าสุด

ดูข่าวสารอัพเดตล่าสุดและโปรโมชั่นใหม่ที่นี่


ไทย ไลอ้อน แอร์ ประกาศแจ้งผู้โดยสารที่บินจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 มาประเทศไทยต้องแสดงใบรับรองแพทย์ยืนยันไม่มีความเสี่ยงโรคโควิด-19 ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

10 มีนาคม 2563
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ กพท. ได้ออกประกาศให้ทุกสายการบินของประเทศไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการรับผู้โดยสารจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีความเสี่ยงเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เพื่อสนับสนุนมาตรการเฝ้าระวังการป้องกันโรคของประเทศไทยนั้น สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ในการรับผู้โดยสารมายังประเทศไทยจากจุดบินที่สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์มี คือ เส้นทางสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผู้โดยสารของสายการบินฯ ที่จะเดินทางจากจุดบินดังกล่าวจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้


  1. ใบรับรองแพทย์ จะต้องออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง หรือ 2 วันก่อนการเดินทาง สามารถดาวน์โหลดฟอร์มใบรับรองแพทย์ได้ ที่นี่
  2. ผล Lab Test เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยยืนยันว่าผู้โดยสารไม่มีความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะต้องออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง หรือ 2 วันก่อนการเดินทาง
  3. เอกสารประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการใช้ในประเทศไทย โดยมีจำนวนเงินประกันครอบคลุมการรักษามูลค่าอย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่ากว่า 3 ล้านบาท)

เมื่อสายการบินฯตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วจึงจะสามารถออกบัตรโดยสาร (Boarding Pass) ให้ได้ รวมทั้งต้องจัดให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูลตามแบบ ต.8 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และยื่นต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่สนามบินปลายทางในประเทศไทย


ทั้งนี้ หากผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารได้ครบถ้วนได้ในวันเดินทาง สายการบินฯอาจปฏิเสธการให้บริการ และ ผู้โดยสารสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 หรือสามารถเก็บวงเงินไว้ใช้ได้ในระบบภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันเดินทางเดิม โดยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานขายของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ประจำท่าอากาศยาน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.lionairthai.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 0-2529-9999

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินฯกำหนด

**ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย https://www.caat.or.th/th/archives/48465