สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอแนะนำผู้โดยสารที่นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แอปเปิล รุ่นแมคบุ๊คโปร ขนาด 15 นิ้ว 

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอแนะนำผู้โดยสารที่นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แอปเปิล รุ่นแมคบุ๊คโปร ขนาด 15 นิ้ว ที่จำหน่ายระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ขึ้นบนเครื่องบินให้ปฎิบัติตามข้อบังคับดังต่อไปนี้

  1. ในกรณีที่ผู้ดำเนินการเดินอากาศมีข้อจำกัดหรือแนวปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในเรื่องดังกล่าว ให้ประกาศแจ้งผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานและพนักงานให้ทราบโดยทั่วกัน
  2. ในกรณีที่ผู้ดำเนินการเดินอากาศอนุญาตให้สามารถนำขึ้นอากาศยานได้ ผู้โดยสารต้องปิดเครื่องและห้ามทำการชาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์ดังกล่าวในระหว่างอยู่บนอากาศยาน
  3. ให้ผู้โดยสารแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานให้ทราบทันที หากพบว่าคอมพิวเตอร์ดังกล่าวชำรุด เกิดความร้อน ควัน สูญหายหรือตกหล่นจากที่นั่งของตน

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

คลิก >> https://www.caat.or.th/th/archives/45089