สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ แนะนำผู้โดยสารที่นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แอปเปิล รุ่นแมคบุ๊คโปร ขนาด 15 นิ้ว

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ แนะนำผู้โดยสารที่นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แอปเปิล รุ่นแมคบุ๊คโปร ขนาด 15 นิ้ว ที่จำหน่ายระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สามารถนำติดตัวไปบนอากาศยานโดยปฎิบัติตามข้อบังคับดังต่อไปนี้

  1. แจ้งให้ผู้โดยสารต้องปิดเครื่อง ห้ามใช้และห้ามทำการชาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์ดังกล่าวในระหว่างอยู่บนอากาศยาน
  2. ให้ผู้โดยสารแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานให้ทราบทันที ในกรณีที่พบว่าคอมพิวเตอร์ดังกล่าวชำรุด เกิดความร้อน ควัน สูญหายหรือตกหล่นจากที่นั่งของตน 

สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
https://www.caat.or.th/th/archives/45089